Propisi

U pravnoj regulaciji nuklearne sigurnosti svaka je država suverena na svome teritoriju. Budući da je briga za nuklearnu sigurnost globalna, postignut je visok stupanj međunarodne suglasnosti o načinu osiguravanja nuklearne sigurnosti i međusobnog obavještavanja.

Piramida prikazuje hijerarhiju nacionalnih i međunarodnih propisa koju se tiču područja nuklearne zaštite:

Područje nuklearne sigurnosti i radiološke zaštite u Sloveniji regulira Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti (ZVISJV-1; Uradni list RS 76/17).

Podrobnosti pojedinih zahtjeva reguliraju podzakonski akti. To su uredbe koje prihvaća vlada ili pravilnici koje donose pojedina ministarstva sama ili u suglasnosti s drugim ministarstvima. Zakon i podzakonski akti dostupni su na internetskoj stranici Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost.

U najvažnije međunarodne organizacije čija djelatnost obuhvaća područje nuklearne tehnologije i nuklearne zaštite spadaju:

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE), neovisna međuvladina organizacija koja djeluje pod okriljem Organizacije ujedinjenih naroda,
Europska komisija, Direktorat za energiju i transport,
WANO (World Association of Nuclear Operators), Svjetska udruga operatera nuklearnih elektrana u koji je NEK učlanjen od 1989. godine,
INPO (Institute of Nuclear Power Operations), američki Institut za praćenje rada nuklearnih elektrana, u koji je NEK učlanjen od 1988. godine,
EPRI (Electric Power Research Institute), neprofitna organizacija koja se brine za znanstvena i tehnološka rješenja svih segmenata globalne energetske industrije.