Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Okolje/Meritve emisij in radioaktivnosti v okolju

Meritve emisij in radioaktivnosti v okolju

S programom radiološkega nadzora - monitoringa - se ugotavlja upoštevanje predpisanih omejitev, spremlja obratovanje elektrarne ter ocenjujejo vplivi na okolje in prebivalstvo.

Med svojim obratovanjem NEK nadzorovano izpušča majhne količine radioaktivnih snovi v zrak in vodo. Vpliv NEK se nadzira z merjenjem izpuščene radioaktivnosti (emisije) in z merjenjem vnosa radioaktivnih snovi v okolje (imisije). V okviru programa meritev radioaktivnosti v okolju NEK opravljajo neodvisne institucije iz Slovenije in Hrvaške obsežne meritve zraka, zemlje, vode, krmil in hranil na več kot tridesetih lokacijah v okolici elektrarne in vsako leto izdelajo poročilo o meritvah in njihovih rezultatih.

Merjenje emisij

NEK izvaja meritve radioaktivnosti v izpustih odpadne vode v reko Savo in v izpustih iz ventilacijskega sistema v zrak.

Merjenje sevanja in radioaktivnosti v okolju

V okolici NEK je nameščenih 13 avtomatskih merilnih postaj sevanja. Te naprave lahko zaznajo tako spremembe naravnega sevanja zaradi vremenskih sprememb kot morebitne spremembe zaradi vplivov obratovanja elektrarne. Z neposrednimi meritvami se ugotavljajo koncentracije radioaktivnih snovi v zraku, hrani in vodi, ki bi lahko z vnosom v telo povzročile notranje obsevanje posameznikov. Te koncentracije se merijo v odvzetih vzorcih v laboratorijih. Z merjenjem vnosa radioaktivnih snovi v okolje so na voljo tudi podatki za ocenjevanje izpostavljenosti naravnemu sevanju. V okolici elektrarne je nameščenih preko 60 dozimetrov, ki se preverjajo dvakrat letno.

Po programu monitoringa se letno izvede 108 laboratorijskih meritev vzorcev savske vode in 84 meritev vzorcev sedimentov in rib. Letno se opravi skupaj 36 različnih meritev vode iz krškega in brežiškega vodovoda ter iz vrtine na lokaciji NEK. Nadzira se tudi pet pomembnih črpališč oziroma zajetij vode, letno to pomeni 180 meritev radioaktivnosti. Padavine in usedi prahu iz zraka se vzorčijo na treh lokacijah in letno se opravi 144 meritev. Zrak se črpa s črpalkami preko filtrov na sedmih lokacijah v naseljih do razdalje 12 km od NEK. Letno se opravi 232 meritev zračnih filtrov. Letno število meritev vzorcev prsti iz treh lokacij je 48. Nadzor mleka, sadja, zelenjave in poljščin ter mesa, perutnine in jajc iz okolice NEK zagotavlja 168 meritev različnih vzorcev letno. Mleko se nadzira mesečno.

Namen vzorčenja in mesečnih analiz vode iz črpališč in zajetij je nadzor najpomembnejših virov pitne vode v okolici NEK. Z analizami se ugotavlja vsebnost naravnih in umetnih radionuklidov ter morebitni prispevek aktivnosti radionuklidov zaradi obratovanja NEK. Vzorčna mesta so izbrana tako, da so vključena črpališča vodovoda, za katera ni izključena možnost napajanja iz reke med izlivom in točko mešanja.

Na območju Hrvaške se letno izvede 76 meritev različnih vzorcev in meritev doz. Dozimetri so nameščeni na 10 lokacijah Zagreba z okolico.

Na osnovi izmerjenih koncentracij aktivnosti radionuklidov v vzorcih (zrak, voda, hrana) se lahko ugotavlja izpostavljenost prebivalstva, kar izražamo z efektivno ekvivalentno dozo, merjeno v mikrosivertih (μSv).

Večinoma so koncentracije radionuklidov v okolju zaradi izpustov iz NEK pod mejami zaznave instrumentov, zato vplive vrednotimo iz merjenih emisijskih podatkov in z uporabo modelov za razširjanje radionuklidov v okolju.

Zemljevid merilnih mest (jpg, 4,2 Mb)

Zemljevid merilnih mest - TLD (jpg, 4,2 Mb)