O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Nizko- in srednjeradioaktivni odpadki, ki so v trdnem stanju, se hranijo v začasnem skladišču za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke znotraj ograje elektrarne.

Kot v vsakem proizvodnem procesu tudi v NEK nastajajo tehnološki odpadki, kot so industrijski odpadki ter nizko- in srednjeradioaktivni odpadki. Med slednje uvrščamo tiste, ki imajo določeno količino radionuklidov nad predpisanimi vrednostmi. Glede na njihovo specifično aktivnost jih delimo na nizko- in srednjeradioaktivne odpadke. Z ustreznimi postopki jih spremenimo v obliko, ki zagotavlja varno hranjenje in transport ter varstvo ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji.

Odgovornost NEK je varno začasno skladiščenje radioaktivnih materialov, skladno s standardi, ki veljajo v svetu. Začasno skladišče je protipotresno odporna armiranobetonska zgradba. S številnimi ukrepi in posodobitvami zagotavljamo, da so količine radioaktivnih odpadkov čim manjše. Trajne rešitve končnega odlaganja so odgovornost Slovenije in Hrvaške, pristojna pa slovenska Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) in hrvaški Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (FOND).

Količina nastalih nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov je odvisna od stabilnosti obratovanja elektrarne in obsega vzdrževalnih posegov. Letno nastane v NEK povprečno približno 30 m3 nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, kar si lahko predstavljamo kot kocko s stranico 3,1 m.