O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

NEK skozi čas

1964

Začetek raziskav na Krškem polju, ko je to območje postala možna lokacija za jedrsko elektrarno.

1970

oktober

Predsednik IS Skupščine SR Slovenije Stane Kavčič in predsednik IS Sabora SR Hrvaške Dragutin Haramija podpišeta sporazum o gradnji nuklearne elektrarne.

1971

april

Ustanovitelja podpišeta sporazum o pripravi na gradnjo NEK.

1971

april

Objavljen Mednarodni natečaj za zbiranje ponudb o gradnji NEK.

1971

november

Na podlagi tehnične, komercialne in finančne ocene ponudb je bila za dobavitelja opreme izbrana ameriška družba Westinghouse.

1972

Pogoste redukcije elektrike v Sloveniji in bivši Jugoslaviji; izkazana potreba po zmogljivejših daljnovodih (400 kV) in povezanosti ter gradnji večjih enot za proizvodnjo elektrike.

1972

maj

Ustanovljeno Združeno podjetje elektrogospodarstva EGS.

1973

november

V dogovoru s posebno delovno skupino izvršnih svetov in koordinacijskim odborom investitor podpiše z Westingousom iz ZDA pismo o nameri.

1974

avgust

Republiški sekretariat za urbanizem izda lokacijsko dovoljenje za gradnjo objektov, potrebnih za NEK.

1974

december

Postavljen temeljni kamen za prvo jedrsko elektrarno v takratni Jugoslaviji.

1975

februar

Gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela NEK v ustanavljanju - izda Republiški sekretariat za industrijo SR Slovenije.

1975

februar

Začetek izkopov in gradbenih del na gradbišču.

1976

junij

V reško luko prispe prva oprema za jedrski del elektrarne.

1976

oktober

Montaža reaktorskega dela je zaključena.

1976

december

Začetek obratovanja 400-kV elektroenergetskega sistema v Sloveniji.

1977

oktober

Začetek montaže turboagregata.

1978

april

Nameščena sta oba uparjalnika in reaktorska posoda.

1979

november

Končan je najnujnejši del tlačnih preizkusov.

1980

oktober

Gorivo je dobavljeno.

1980

november

V primarnem krogu elektrarne so doseženi nominalni parametri tlaka in temperature.

1981

maj

Začetek prve faze poskusnega obratovanja - gorivo je vloženo v reaktorsko posodo in s tem elektrarna postane jedrski objekt.

1981

september

V reaktorju je dosežena samovzdrževalna verižna reakcija.

1981

oktober

Opravljena je sinhronizacija generatorja z omrežjem, NEK odda prve kW h električne energije v elektroenergetski sistem.

1982

Začetek pridobivanja uranove rude v rudniku Žirovski vrh za delno pokrivanje potreb NEK.

1982

februar

Prvič je dosežena 100-odstotna moč elektrarne.

1982

julij

Opravljena je modifikacija sistema za napajanje uparjalnikov.

1982

avgust

Začetek obratovanja s polno močjo.

1983

januar

Začetek komercialnega obratovanja.

1983

julij

Začetek prvega letnega remonta in prve menjave goriva.

1984

Varnostna presoja MAAE - OSART

1984

februar

NEK dobi dovoljenje za začetek rednega obratovanja.

1986

IAEA ASSET (Assessment  of  Safety  Significant  Events  Team)

1988

avgust

Vodenje NEK prevzame Stane Rožman.

1989

maj

Ustanovitvena konferenca Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO (World Association of Nuclear Operators) v Moskvi. NEK podpiše deklaracijo o članstvu.

Lord Marshal of Goring in Stane Rožman ob vključitvi NEK v organizacijo.

1989

julij

Republiški komite za industrijo in gradbeništvo izda uporabno dovoljenje za elektrarno.

1990

IAEA OSART Follow-up

1990

Vlada RS sprejme sklep o začasnem prenehanju izkopavanja uranove rude v rudniku Žirovski vrh.

1991

julij

Zaustavitev elektrarne zaradi vojne v Sloveniji.

1992

Vlada RS sprejme sklep o trajnem prenehanju izkopavanja uranove rude v rudniku urana Žirovski vrh.

1993

Varnostna presoja IAEA - OSART

1993

ICISA (International Commission for Independent Safety Analysis of the NPP Krško)

1994

IAEA OSART Follow-up

1995

WANO Peer Review

1996

IAEA ASSET (Assessment  of  Safety  Significant  Events  Team)

1998

Uvedba sistema IDDS - sušenja NSRAO v sodu za zmanjšanje količine tega odpada v začasnem skladišču na elektrarni.

1999

WANO Peer Review

2000

junij

Končana posodobitev z izdelavo in zamenjavo uparjalnikov, povečanjem moči elektrarne na 707 MW in dobavo popolnega simulatorja za usposabljanje operativnega osebja.

2001

maj

Zamenjava glavnega transformatorja GT1.

2001

maj

Obnova enega od dveh hladilnih stolpov.

2002

maj

Priključitev novega toplotnega izmenjalnika za hlajenje bazena za izrabljeno gorivo.

2002

maj

Obnova še drugega hladilnega stolpa.

2003

Končan prvi desetletni celovit varnostni pregled elektrarne.

2003

Varnostna presoja IAEA - OSART

2003

marec

Uveljavljena meddržavna Pogodba med Vlado Republike Slovenije n Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ter Družbena pogodba. 

2003

maj

Posodobitev rešetk za skladiščenje izrabljenega goriva v bazenu za izrabljeno gorivo.

2003

november

Izplačana posojila za gradnjo elektrarne.

2004

oktober

Med remontom izvedenih okrog 30 modifikacij: zamenjava 220 V DC baterij, zamenjana sistem za kontinuirano merjenje bora, analogni sistem radiološkega monitoringa …

2004

oktober

Prehod na 18-mesečni gorivni ciklus.

2004

november

Podpis Podjetniške kolektivne pogodbe NEK med upravo elektrarne in sindikatom.

2005

V Krško preko Kopra pripeljani novi nizkotlačni turbini iz mesta Takasago na Japonskem.

2005

IAEA OSART Follow-up

2006

april

Zamenjava prvega od dveh glavnih transformatorjev.

2006

april

Zamenjava rotorjev obeh nizkotlačnih turbin.

2006

junij

Po zamenjavi obeh nizkotlačnih turbin določena nova nazivna moč elektrarne - 727 MW na električnem generatorju.

2007

WANO Peer Review

2007

oktober

Zamenjava motorja črpalke primarnega sistema.

2007

oktober

Zamenjava sekundarnih grelnikov ter dogrelnika pare z izločevalnikom vlage (MSR).

2008

Vpeljan sistem ravnanja z okoljem skladno s standardom ISO 14001:2004.

2008

Nov hladilni stolp - CT3. Nameščene štiri nove hladilne celice.

2008

WANO Peer Review Follow-up

2009

april

Nov digitalni sistem za regulacijo in nadzor turbine.

2009

april

Posodobitev 110-kV stikališča.

2010

oktober

Zamenjava motorja še druge črpalke primarnega sistema.

2010

oktober

Zamenjava statorja električnega generatorja.

2011

Izredni varnostni pregled - stresni testi EU po nesreči v JE v Fukušimi na Japonskem.

2011

Gradnja zgradbe za 3. dizelski generator.

2011

WANO Peer Review Follow-up.

2011

november

Nabava mobilne opreme za zagotavljanje el. energije, stisnjenega zraka in hladilne vode ob morebitni odpovedi fiksnih sistemov.

2012

Dvig protipoplavnih nasipov za zagotavljanje poplavne varnosti NEK.

2012

april

Zamenjava rotorja električnega generatorja.

2012

april

Zamenjava glave reaktorske posode.

2012

april

Zamenjava sistema za nadzor turbine.

2012

april

Priključitev novega 3. dizelskega agregata.

2012

april

Rekonstrukcija 400-kV stikališča NEK - daljnovodno polje Maribor.

2012

junij

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) konča strokovni postopek in izda odločbo, s katero je odobrila spremembe, ki bodo omogočile dolgoročno obratovanje NEK. 

2013

Izvedba projektov iz Programa nadgradnje varnosti - CFVS in PAR.

2013

Zaključen drugi celovit 10-letni varnostni pregled elektrarne.

2013

oktober

Zamenjava drugega od dveh glavnih transformatorjev.

2013

oktober

Odkrite mehanske poškodbe gorivnih palic na treh gorivnih elementih.

2013

oktober

Odstranitev sistema obvoda za temperaturne merilne elemente primarnega sistema (RTDBE). 

2014

WANO Corporate Peer Review

2014

oktober

Sprejet strateški razvojni načrt: Kodeks varnostne in poslovne etike, Notranje usmeritve in cilji ter Sistem vodenja.

2014

december

V nedeljo, 28. decembra, na 398. dan neprekinjenega obratovanja je letna proizvodnja elektrarne prvič v obratovalni dobi presegla 6 milijard kilovatnih ur električne energije v tekočem letu.

2015

april

Končana modifikacija za preusmeritev toka vode v reaktorski posodi.

2015

april

Prenovljen sistem napajanja lastne rabe  in s tem zaključena celotna prenova stikališča v sodelovanju z ELES-om.

2015

april

Začetek prilagoditve zvišanja nivoja Save zaradi gradnje akumulacijskega jezera za HE Brežice.

2015

julij

Meddržavna komisija skladno s pogodbo podprla odločitev družbenikov NEK za podaljšanje obratovalne dobe NEK do leta 2043.

2016

WANO Peer Review Follow-up

2016

oktober

Zamenjava parno gnane turbinske črpalke pomožne napajalne vode.

2016

oktober

Zamenjava glavnega generatorskega stikala.

2016

oktober

Prilagoditev sistema obtočne hladilne vode, jezu na Savi in nadgradnja sistema varnostne oskrbovalne vode - zaradi prilagoditve novi HE Brežice.

2017

Varnostna presoja IAEA - OSART

2017

WANO Corporate Peer Review Follow-up

2017

marec

Umrl Janez Dular, direktor NEK od 1974 do 1988.

2017

avgust

Prilagoditve vtočnih objektov zaradi HE Brežice.

2018

ENSREG Ageing Management.

2018

IAEA OSART Follow-up.

2018

april

Vgradnja alternativnega sistema za odvajanje zaostale toplote iz primarnega sistema in zadrževalnega hrama.

2018

april

Zamenjava vzbujalnega sistema glavnega električnega generatorja.

2018

april

Nadaljevanje gradnje pomožne komandne sobe.

2019

WANO Peer Review.

2019

Dokončanje projektov iz Programa nadgradnje varnosti - rezervna komandna soba in nov tehnični podporni center.

2019

oktober

Zamenjava transformatorja lastne rabe elektrarne. 

2020

Dokončanje projektov iz Programa nadgradnje varnosti - alternativno hlajenje zadrževalnega hrama in bazena za izrabljeno gorivo.

Naša lokacija in kontaktni podatki

Osebna izkaznica