Viri

Električno energijo pridobivamo v elektrarnah iz različnih virov, kot so fosilna goriva (premog, nafta, plin), jedrska goriva (uran, plutonij, torij), voda, veter, biomasa, sonce.

Tako za Slovenijo kot tudi za Hrvaško velja, da imata ustrezno in uravnoteženo strukturo virov, ki jo je smiselno ohranjati tudi v bodoče.

Tudi v Sloveniji in Hrvaški elektrogospodarski razvoj in izrabo virov vse bolj zaznamujejo domače danosti in evropske smernice, ki so strnjene v skrb za okolje, trajen razvoj, stopnjo sprejemljive energetske odvisnosti, deregulacijo in privatizacijo proizvodnega sektorja.

Deleži proizvedene električne energije v letu 2019 po vrstah proizvajalcev:

Viri