Predpisi

Pri pravnem urejanju jedrske varnosti je vsaka država suverena na svojem ozemlju. Ker pa je skrb za jedrsko varnost globalna, je dosežena visoka stopnja mednarodnega soglasja o načinih zagotavljanja jedrske varnosti in medsebojnega obveščanja.

Piramida prikazuje hierarhijo nacionalnih in mednarodnih predpisov, ki zadevajo področje jedrske varnosti:

Področje jedrske in sevalne varnosti v Sloveniji ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1; Uradni list RS 76/17).

Podrobnosti posameznih zahtev urejajo podzakonski akti. Ti so bodisi uredbe, ki jih sprejme vlada, bodisi pravilniki, ki jih sprejme posamezno ministrstvo samo ali v soglasju z drugimi ministrstvi. Zakon in podzakonski akti so dostopni na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Med pomembnejše mednarodne organizacije, katerih dejavnost zadeva področje jedrske tehnologije in jedrske varnosti, sodijo:

Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE), neodvisna medvladna organizacija, ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov,
Evropska komisija, Direktorat za energijo in transport,
WANO (World Association of Nuclear Operators), v katero je NEK včlanjena od leta 1989,
INPO (Institute of Nuclear Power Operations), Inštitut za spremljanje obratovanja jedrskih elektrarn, v katerega je NEK včlanjena od leta 1988,
EPRI (Electric Power Research Institute), neprofitna organizacija, ki skrbi za znanstvene in tehnološke rešitve vseh segmentov globalne energetske industrije.