Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Jedrska in sevalna varnost/Sevanja in varstvo pred sevanji

Sevanja in varstvo pred sevanji

Radiološka zaščita ali varstvo pred ionizirajočimi sevanji v jedrskih elektrarnah temelji na sistemu varnostnih standardov za zaščito zdravja delavcev in prebivalstva, ki so na osnovi priporočil Mednarodne komisije za radiološko zaščito ICRP (International Commision on Radiological Protection) sestavni del vseh mednarodnih varnostnih standardov, ki jih pripravlja Mednarodna agencija za atomsko energijo ali pa jih izdaja Evropska Unija v obliki direktiv za svoje članice. V Sloveniji to področje ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Primerjava ocenjenih doz prebivalstva in kritične skupine

Radioaktivni elementi v vzorcih, ki so značilni za efluente iz NEK, so v večini primerov pod spodnjo mejo detekcije. Efektivna doza posameznika iz skupine okoliškega prebivalstva, ki je lahko najbolj izpostavljena vplivu NEK, je pod 1 mikroSv, kar je manj kot 0,005 % doze kot posledice sevanja naravnih in umetnih virov.

Ionizirajočega sevanja ali sevanja radioaktivnih snovi človek s svojimi čutili ne more zaznati. Lahko pa ga zanesljivo odkrivamo in merimo z instrumenti, ki delujejo na osnovi fizikalnih učinkov, ki jih povzroči sevanje.