Poslovna kultura

Ugled in integriteta NEK sta v rokah vseh zaposlenih.

Ugled, ki ga NEK utrjuje tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru, temelji na doseženih obratovalnih in poslovnih rezultatih, integriteti celotnega kolektiva in kompetentnih posameznikih.

Ugled in integriteta NEK sta v rokah vseh zaposlenih kot rezultat dolgoletnega in doslednega uresničevanja vizije in poslanstva. Zaposleni v NEK svoja ravnanja na delovnem mestu in izven njega podrejamo dobrim in korektnim odnosom, visoki storilnosti in upravičenim pričakovanjem javnosti.

Zaposleni v NEK si prizadevamo vzdrževati varno, zdravo in produktivno delovno okolje, vzpostavljamo pogoje za dolgoročna delovna razmerja, stalno usposabljanje in stimulativne delovne razmere.

Etično ravnanje

Zaposleni v NEK gradimo odnose na medsebojnem zaupanju ter na odprti, pošteni in jasni komunikaciji. Pripravljeni smo sprejemati odgovornost, poslušati sodelavce, sodelovati ter ravnati pozitivno. Zavzemamo se za resnico in preglednost, izpolnjujemo naloge ter prevzete obveznosti. Naši medsebojni odnosi so zasnovani na spoštovanju dostojanstva in osebne integritete vsakega sodelavca.

Vrednote uspeha

NEK je organizacija, ki si zastavlja visoke cilje in se primerja z najboljšimi primerljivimi objekti v svetu. Zaposleni v NEK so kapital, s katerim dosegamo vedno višje zastavljene varnostne in ekonomske cilje ter vsesplošno odličnost NEK. V NEK se nikoli ne zadovoljimo z doseženim stanjem. Zavezani smo stalnemu napredku, profesionalnemu delu in osebni rasti. Pot, po kateri hodimo, je označena z zakonitostjo dela, neodvisnim preverjanjem, stalnim usposabljanjem, dolgoročnim načrtovanjem aktivnosti in dajanjem prioritet varnosti in stabilnosti obratovanja.

Usmerjenost k rezultatom in kakovosti

Na področju varnosti in stabilnosti obratovanja, stroškovne učinkovitosti in družbene sprejemljivosti si zastavljamo kratkoročne in dolgoročne jasno opredeljene ter merljive delovne cilje. Vsak od zaposlenih nosi del odgovornosti in bremena za njihovo uresničevanje in mora pravočasno, dosledno in kakovostno opraviti svoje naloge.