Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/O NEK/Upravljanje

Upravljanje

Nuklearna elektrarna Krško je v skladu s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo ter Družbeno pogodbo, ki sta bili uveljavljeni 11. marca 2003, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

Osnovni kapital NEK d.o.o. je razdeljen na dva enaka poslovna deleža v lasti družbenikov GEN energija d.o.o. in Hrvatske elektroprivrede d.d. . NEK proizvaja in dobavlja električno energijo izključno v korist družbenikoma, ki imata pravico in obveznost prevzema 50 % skupne razpoložljive moči in električne energije na pragu NEK.

Uprava

Uprava vodi poslovanje družbe in določa poslovno politiko za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja, konkurenčnosti proizvodnje ter družbene sprejemljivosti.

Sestava uprave je zasnovana na paritetni osnovi glede na enaka lastniška deleža obeh družbenikov. Odločitve uprave se načeloma sprejemajo s soglasjem. Uprava je dvočlanska - predsednika predlaga slovenski  družbenik, člana pa hrvaški družbenik.


Stane Rožman - predsednik uprave

Saša Medaković - član uprave

Kodeks varnostne in poslovne etike podaja osnovna načela našega etičnega in moralnega ravnanja. Opredeljuje temeljne in osebne vrednote, vizijo in poslanstvo ter načela vedênja in delovanja. Kodeks je objavljen tukaj.