Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Okolje/Okoljska politika

Okoljska politika

Politika ravnanja z okoljem je sestavni del poslovne politike in delovanja NEK. Zavezujemo se, da bomo izpolnjevali vse formalne zahteve v povezavi z okoljem in delovali v skladu z visokimi standardi kot okolju prijazno in ekološko usmerjeno podjetje.

  1. Vzdrževali in dopolnjevali bomo sistem ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2015 ter se trudili za njegovo nenehno izboljševanje.
  2. Izpolnjevali bomo zahteve veljavne zakonodaje ter druge standarde in zahteve, ki jih je sprejela naša gospodarska družba in so povezane z okoljskimi vidiki.
  3. Okolje bomo varovali z zmanjševanjem in nadzorom nastajanja radioaktivnih odpadkov, emisij v ozračje, izpustov kontaminantov v naravne vodotoke in zemljo. Izvajali bomo kontrolo nad izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki med obratovanjem in vzdrževanjem elektrarne.
  4. Skrbeli bomo za ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov in jih oddajali pooblaščenim zbiralcem..
  5. Spremljali in merili bomo vplive na okolje ter pri tem zagotovili neodvisne meritve tam, kjer je to predpisano ter o tem obveščali javnost.
  6. Za odgovorno ravnanje z okoljem bomo izobraževali in usposabljali vse zaposlene in tiste, ki izvajajo dela v NEK.
  7. Izboljšave pomembnih okoljskih vidikov bomo vključevali v letne cilje, razvojne načrte, modifikacije in Korektivni program elektrarne.
  8. Z okoljsko politiko bomo seznanjali vse fizične in pravne osebe, ki delajo za NEK, in zainteresirani javnosti omogočili vpogled v politiko ravnanja z okoljem.
  9. Bistveno bomo zmanjšali vsa tveganja v zvezi z obratovanjem NEK s celovito nadgradnjo varnostnih sistemov v skladu z jedrsko zakonodajo Republike Slovenije.