Predpisi

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1; Uradni list RS 76/17).

Zakon opredeljuje tudi spremljanje stanja radioaktivnosti okolja. V skladu z zakonom in podzakonskimi akti izvaja NEK meritve emisij in radioaktivnosti v okolju. Navodila za izvajanje meritev se dopolnjujejo na osnovi pravilnikov in mednarodnih usmeritev.

Zakon in podzakonski akti so dostopni na spletni strani Uprave republike Slovenije za jedrsko varnost.