O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Dobri rezultati NEK leta 2017, visoki cilji in načrti za prihodnost

Ob koncu poslovnega leta bomo v Nuklearni elektrarni Krško, ob sedanji stabilnosti, izpolnili pričakovanja in zaveze z vidika visoke varnosti obratovanja, konkurenčnosti proizvodnje in zanesljivosti oskrbe potrošnikov z električno energijo, je poudarilo vodstvo NEK na prednovoletnem srečanju z mediji. Do konca leta načrtujemo preseči tudi letošnji cilj proizvodnje električne energije - 5,9 milijarde kilovatnih ur. S tem pomembnim deležem nizkoogljične proizvodnje, ki v luči podnebnih zavez postaja bistvena, smo veliko prispevali tudi k čistosti življenjskega okolja. Z nadaljevanjem izvedbe projektov varnostne nadgradnje pa smo bili osredotočeni tudi na zagotavljanje dolgoročnosti obratovanja in priprave na remont 2018.

NEK je tudi letos dosegla zastavljene cilje in izpolnila poslanstvo na vseh štirih temeljnih področjih. Zagotovili smo varno in stabilno obratovanje skladno s standardi, ki zagotavljajo individualno in kolektivno varnost zaposlenih in prebivalstva. Stroškovna cena proizvedene električne energije je bila konkurenčna v primerjavi z ostalimi viri in skladna z gospodarskim načrtom ter je lastnikoma omogočala donosnost v zahtevnih razmerah trga električne energije. Nadzorni svet NEK je potrdil tudi ključna dokumenta za naše delo v prihodnosti: Gospodarski načrt za leto 2018 in Dolgoročni načrt investicij do leta 2022.

Projekti nadgradnje varnosti za še varnejše delovanje elektrarne


V NEK smo letos izvedli številna pripravljalna dela za projekte iz Programa nadgradnje varnosti. Program poteka od leta 2012. Z izgradnjo dodatnih varnostnih sistemov bomo zagotovili odpornost elektrarne na izredne naravne in druge dogodke nizke verjetnosti in s tem vzpostavili predpogoje za dolgoročno obratovanje elektrarne.
Program nadgradnje varnosti je razdeljen na tri faze. Trenutno intenzivno poteka druga, ki vključuje izgradnjo pomožne komandne sobe in nadgradnjo operativnega podpornega centra, kjer potekajo gradbena dela. Zaključena je vgradnja več kot 800 pilotov temeljenja za izboljšanje nosilnosti tal. 

 V začetni fazi je tudi izvedba tretje faze varnostne nadgradnje, kamor sodita izvedba projekta nove dodatno utrjene zgradbe z dodatnimi izvori vode in sistemi za odvod zaostale toplote v primeru nedelovanja obstoječih sistemov ter uvedba suhega skladiščenja izrabljenega goriva. Naložbi bosta financirani iz lastnih sredstev amortizacije in po potrebi s premostitvenim kreditom v skladu z gospodarskim načrtom NEK. Projekt suhega skladiščenja deset mesecev po podpisu pogodbe poteka v skladu s predvideno časovnico. Pripravlja se projektna dokumentacija. Izvedba posebej utrjene varnostne zgradbe pa se bo na jugozahodni strani tehnološkega dela elektrarne začela predvidoma naslednje leto.

NEK po zaključenih posodobitvah iz Programa nadgradnje varnosti po varnostnih merilih primerljiva z novimi elektrarnami


Pomemben del Programa nadgradnje varnosti je bila letos tudi posodobitev simulatorja, ki je nepogrešljivi del usposabljanja obratovalnega osebja in podpore pri izvedbi vaj v okviru Načrta zaščite in reševanja. Šlo je za prvo večjo posodobitev in širitev po sedemnajstih letih, odkar je bil zgrajen simulator kot popolna kopija komandne sobe. Posodobitev je pomemben prispevek k visoki usposobljenosti operaterskih ekip in nadaljnjemu stabilnemu in varnemu obratovanju elektrarne.


Kmalu sproščen obstoječi skladiščni prostor za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke – NSRAO


Končuje se tudi izgradnja zgradbe za ravnanje z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov, v katero bomo prestavili vso manipulativno in merilno opremo iz začasnega skladišča pred premestitvijo v trajno odlagališče. S tem bomo v začasnem skladišču zagotovili prostor za pripravo pošiljk nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov ter premostili čas do razpoložljivosti trajnega odlagališča NSRAO.

Priprave na remont


Po načrtih tečejo tudi priprave na remont. Med modifikacijami izpostavimo že omenjeno izgradnjo pomožne komandne sobe iz Programa nadgradnje varnosti, ki bo zagotovila možnost upravljanja oz. varno zaustavitev elektrarne in njeno ohlajanje za primer, če glavna komandna soba ne bi bila razpoložljiva. Zaradi velikega obsega del bo izvedba potekala v dveh remontih (2018 in 2019). Med pomembnimi posodobitvami bosta tudi posodobitev sistema za tesnjenje turbine in zamenjava vzbujalnika glavnega električnega generatorja. S tem bomo zaključili celovito obnovo generatorskega sistema, ki je zajela menjavo statorja in rotorja glavnega generatorja med letoma 2010 in 2012 ter zamenjavo regulatorja napetosti glavnega generatorja leta 2016. Obnova je del programa za zagotavljanje stabilnosti obratovanja elektrarne.

Mednarodna misija OSART prakso NEK primerjala z najboljšimi


Sredi leta je v NEK potekalo tudi tritedensko intenzivno vrednotenje obratovalne varnosti in delovnih procesov, ki ga je izvedla Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) na povabilo Vlade RS. Strokovnjaki iz različnih držav so naše obratovalne prakse primerjali s priporočili MAAE. Ugotovili so, da smo organizacija, ki na področju zagotavljanja jedrske varnosti in zanesljivosti obratovanja stalno napreduje. Naši cilji glede varnostno-obratovalnih rezultatov in načinov dela so visoki ob zavedanju, da jedrska industrija ne dopušča samovšečnosti. Način dela in vsi projekti so zato nenehno usmerjeni v zagotavljanje napredka v smeri najvišjega cilja – varnosti.
Jeseni je MAAE izvedla tudi pregledovalno misijo za področje pripravljenosti za primer jedrske in radiološke nesreče. Člani misije so pohvalili načrte za odziv na morebitno nesrečo, v katerih so opredeljene tudi naloge in odgovornosti vseh udeležencev. Zgledno je, da se ti načrti občasno preverjajo z vajami in da potekajo ustrezna usposabljanja. To je še posebej pomembno za primer dogodka, povezanega z jedrsko elektrarno.

Odgovoren odnos do okolja


Tudi leta 2017 smo upoštevali vse upravne omejitve in okoljske zaveze. Do konca novembra je delež dovoljene doze zaradi emisij iz NEK na razdalji 500 metrov od reaktorske zgradbe znašal 1,92 odstotka skupne dovoljene vrednosti, ki je 50 mikrosivertov. Doza zaradi naravnega ozadja, ki smo mu izpostavljeni vsi, saj ga povzročata naravna radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja, pa znaša 2350 mikrosivertov. Vpliv jedrske elektrarne na okolje je v primerjavi s tem neznaten – tisočkrat manjši od sevanja iz naravnega okolja, ki je prisotno stalno in povsod.

Energija iz NEK pomemben vir energije brez emisij


NEK s svojim zanesljivim delovanjem, brez vplivov na okolje, tako iz leta v leto bistveno prispeva k stabilnosti slovenskega in hrvaškega elektroenergetskega sistema. Dejstvo, da je v jedrski elektrarni proizvedena energija zanesljiva, konkurenčna in nizkoogljična, bi bilo treba upoštevati tudi pri bodočem načrtovanju energetske oskrbe. Zavedanje o prednostih jedrske energije je še posebej aktualno sedaj, ko je Energetski koncept Slovenije dočakal javno obravnavo in ko se odločamo o bodoči energetski mešanici. Imamo priložnost, da v duhu zavez in ukrepov za znižanje toplogrednih plinov poudarimo vlogo jedrske energije kot enega ključnih dejavnikov za doseganje okoljskih ciljev. Pridobljeno znanje in izkušnje v več kot treh desetletjih v elektrarni in podpornih organizacijah ter vzpostavljena infrastruktura so lahko dober temelj, na katerem je mogoče graditi dolgoročen koncept koriščenja jedrske energije in krepiti nacionalno energetsko neodvisnost.

Preglednost delovanja in odprtost


Nekaj več kot 5800 obiskovalcev je leta 2017 obiskalo NEK in s tem dobilo neposredno izkušnjo z elektrarno in osebjem. Z različnimi oblikami sodelovanja s šolami, institucijami in lokalnimi skupnostmi so bile širši javnosti predstavljene posebnosti jedrske energije in obratovanje elektrarne. Takšne priložnosti pripomorejo k razumevanju, vrednotenju in odločanju o zahtevnih jedrskih temah.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več