O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Leto 2016: leto obsežnega remonta in intenzivne tehnološke nadgradnje

Vodstvo Nuklearne elektrarne Krško se je na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu srečalo s predstavniki medijev. Iztekajoče se leto so v NEK zaznamovali izjemno zanesljivo obratovanje elektrarne brez nenačrtovanih zaustavitev, zagotavljanje visokih varnostnih standardov, temeljite priprave in uspešna izvedba obsežnega rednega remonta, ki je trajal dober mesec dni, ter priprava in izvedba projektov tehnoloških posodobitev, ki podpirajo podaljšano obratovalno dobo elektrarne in bodo zagotovili, da bo NEK po varnostnih merilih primerljiva z novimi elektrarnami. Ob sedanji stabilnosti obratovanja bomo do konca leta dosegli načrtovano proizvodnjo električne energije - 5,4 milijarde kilovatnih ur. Tudi rezultati poslovanja so v okviru sprejetega gospodarskega načrta. Kot poslovni okvir za prihodnje leto sta potrjena gospodarski načrt in petletni načrt naložb v tehnološko nadgradnjo.

V obsežnem remontu, ki smo ga zaključili v začetku novembra, smo opravili na tisoče del in tako uresničili načrte na področju menjave jedrskega goriva, preventivnega vzdrževanja in preverjanj opreme ter 25 tehnoloških posodobitev – tudi tistih, ki podpirajo podaljšanje obratovalne dobe elektrarne.

Posodobitve za podaljšano obratovalno dobo elektrarne


Leto, ki se izteka, je bilo tudi v znamenju obsežnega Programa nadgradnje varnosti, s katerim uvajamo nove rešitve, tehnološke spremembe in dodatne sisteme, ki bodo zagotavljali dodatno odpornost elektrarne za primer malo verjetnih dogodkov. Pri izvedbi Programa prihaja do časovnih zamikov zaradi zakona o javnem naročanju, saj ta jedrske varnosti ne prepoznava kot pomembnega merila v postopkih. Intenzivno poteka druga faza Programa nadgradnje, ki zajema več projektov, s predvidenim zaključkom leta 2018. Del tretje faze, ki se bo zaključila predvidoma do konca leta 2021, pa je tudi uvedba suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva v odpornih, neprepustno zaprtih zabojnikih. Ta velja po varnostnih merilih za najnaprednejšo mednarodno prakso. 
Našo intenzivno tehnološko nadgradnjo, s katero zagotavljamo visoko obratovalno pripravljenost in jedrsko varnost, kot primer dobre prakse prepoznavajo tudi v svetu. Priznavajo jo namreč na različnih mednarodnih obiskih; nedavno so bili pri nas na primerjalnem obisku predstavniki Japonskega inštituta JANSI, ki deluje za potrebe japonskih upravljavcev jedrskih elektrarn z vidika zagotavljanja jedrske varnosti. NEK so si izbrali kot primer dobre prakse in dobrih rešitev. Izmenjava je bila osredotočena prav na Program nadgradnje varnosti, ki ga gostje z Japonske vidijo kot izjemen primer proaktivnega delovanja na področju jedrske varnosti, upoštevanja obratovalnih izkušenj in novih sodobnih varnostnih standardov, ki jim želijo slediti tudi sami. 


Visoka strokovnost in varnostna kultura zaposlenih 


Naša vizija, biti zgled jedrske varnosti in odličnosti v svetovnem merilu, je močan motiv in hkrati velika odgovornost, ki jo izpolnjujemo s pomočjo sodelavcev, ki se odlikujejo po visoki zavzetosti, profesionalnosti, varnostni kulturi in izjemnem strokovnem znanju, ki ga nenehno nadgrajujemo. V novo leto bomo vstopili s kompetentno ekipo 615 zaposlenih. Zadovoljni smo, da smo s sistematičnim usposabljanjem v elektrarni, pri dobaviteljih opreme in v okviru mednarodnih strokovnih združenj ter s prenosom znanja in veščin ohranili visoko raven strokovnosti in zavzetosti zaposlenih, ki sta pogoja za uspešnost delovanja elektrarne, tudi ob menjavi generacij. Visoko raven varnostno kulture, ki predstavlja vedenjski model zaposlenih in univerzalna načela, ki usmerjajo način dela v jedrskih elektrarnah, so prepoznali tudi strokovnjaki Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn (WANO). Novembra so opravili enotedenski kontrolni pregled. Preverili so stanje in izpolnitev priporočil po zaključku strokovnega pregleda WANO pred dvema letoma. Skupina je obisk zaključila s pozitivnim splošnim vtisom. Nas pa rezultati pregleda usmerjajo k nadaljevanju dobrih praks in ustrezni pripravi za prihajajoči pregled Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), ki bo v elektrarni potekal maja prihodnje leto.

Odgovoren odnos do okolja 


Tudi leta 2016 so bile upoštevane vse omejitve, povezane z okoljem. Do konca novembra je delež dovoljene doze zaradi emisij iz NEK na razdalji 500 metrov od reaktorske zgradbe znašal 1,43 odstotka od skupne dovoljene vrednosti, ki je 50 mikrosivertov. Doza zaradi naravnega ozadja, ki smo mu izpostavljeni vsi, saj ga povzročata naravna radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja, pa je 2370 mikrosivertov. Tudi v podaljšani obratovalni dobi – ki pomeni obratovanje jedrske elektrarne za dodatnih dvajset let z obstoječim obratovalnim dovoljenjem – bodo vsi okoljski in radiološki pogoji ter omejitve v veljavnem dovoljenju ostali enaki; ne spreminjata se niti obstoječe okoljevarstveno dovoljenje niti obstoječe vodno dovoljenje. NEK obratuje in bo tudi v prihodnje obratovala v skladu z obstoječimi veljavnimi dovoljenji ter upoštevala slovensko zakonodajo in evropske prakse. 

NEK je tudi letos dosegla zastavljene cilje in izpolnila poslanstvo na vseh štirih temeljnih področjih. Zagotovili smo varno in stabilno obratovanje skladno z vodilnimi standardi, ki zagotavljajo individualno in kolektivno varnost. Stroškovna cena proizvedene električne energije je bila konkurenčna in skladna z gospodarskim načrtom ter je lastnikoma omogočala donosnost v zahtevnih razmerah trga električne energije. Upoštevali smo vse upravne omejitve in okoljske zaveze ter zagotavljali preglednost našega delovanja. Več kot 5200 obiskovalcem smo omogočili neposredno izkušnjo z elektrarno in osebjem ter v različnih oblikah sodelovanja s šolami in institucijami predstavili obratovanje elektrarne in posebnosti jedrske energije. Presoja doseženega, ki je naš stalni pristop k delu, pa je podlaga za načrtovanje izboljšav. 

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več