O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

NEK izpolnjuje visoke mednarodne standarde tudi na področju zagotavljanja potresne varnosti

Predstavniki organizacije Alpe Adria Green so na nedavni novinarski konferenci v zvezi s podaljšanjem obratovalne dobe NEK, za kar poteka postopek presoje vplivov na okolje v skladu s slovensko zakonodajo in ob upoštevanju določil ESPOO in Aarhuške konvencije, navedli pomisleke v zvezi s potresno varnostjo elektrarne. Povzemamo dejstva, ki dokazujejo, da NEK izpolnjuje visoke standarde tudi na področju zagotavljanja potresne varnosti. Podrobnejši odziv NEK na v medijih objavljene navedbe organizacije pa je v pripetem dokumentu.

NEK ima vgrajene bistvene varnostne rezerve, zaradi katerih ni pričakovati poškodb sredice reaktorja zaradi potresov, ki jih pričakujemo v širši regiji v okolici NEK.

Originalni projektni spekter pospeškov z maksimalnim pospeškom 0,3 g na nivoju temeljev objekta NEK je primerljiv s spektrom, izračunanim v verjetnostni analizi potresne nevarnosti (PSHA, 2004) za nivo temelja z upoštevanjem maksimalnega pospeška tal na površju 0,6 g. Originalne potresne sile, ki so bile upoštevane pri projektiranju zgradb in sistemov NEK, so približno primerljive s potresnimi silami zaradi potresa z maksimalnim pospeškom tal 0,6 g na prostem površju s povratno dobo 10.000 let. V okviru stresnih testov leta 2011 (SLOVENIAN NATIONAL REPORT ON NUCLEAR STRESS TESTS Final Report) je bilo dokazano, da je zaradi varnostnih faktorjev, ki so bili upoštevani pri projektiranju NEK, dejanski maksimalni pospešek na površju, ki ga NEK lahko prenese in se lahko pri tem varno ustavi in vzdržuje dolgoročno ohlajanje, še večji in je ocenjen med 0,8 g in 0,9 g.

Vmesni rezultati posodobitve verjetnostne analize potresne nevarnosti v okolici NEK so pokazali, da ni nevarnosti za večje pomike tal, za zelo majhne pa je neznatna.

Trenutno poteka projekt posodobitve verjetnostne analize potresne nevarnosti na širši lokaciji NEK. Projekt, ki se je začel pred dobrim desetletjem s terenskimi raziskavami, financira GEN. Leta 2013 je bila narejena verjetnostna analiza potresne nevarnosti za pomike tal. Upoštevanih je bilo 11 prelomov, ki imajo lahko vpliv na pomike na širši lokaciji NEK. Rezultati so pokazali, da nevarnosti za večje permanentne pomike tal ni, medtem ko je nevarnost za zelo majhne permanentne pomike tal neznatna (povratna doba več kot milijon let). V zadnjih letih je projekt prešel v analitično fazo študije potresne nevarnosti. Razvit je bil nov neergodičen model gibanja tal za lokacijo. Takšen model tal upošteva lokalne karakteristike potresov na podlagi meritve gibanja tal, ki jih zagotavlja ARSO že več kot 20 let. Nova analiza potresne nevarnosti bo posodobljena konec leta 2022, neodvisni pregled pa leta 2023. Na podlagi preliminarnih rezultatov ni pričakovati njihovih bistvenih sprememb glede na trenutno veljavno študijo potresne nevarnosti iz leta 2004.

Potresni sunek, kot je bil leta 1917 v Brežicah, ne pomeni izredne nevarnosti za masivne armiranobetonske zgradbe, kot je jedrska elektrarna.

V širši okolici današnje lokacije NEK se je v preteklosti že zgodil močnejši potres, in sicer v Brežicah leta 1917. Glede na meritve je potresni sunek iz leta 1917 značilen za potrese v širši regiji NEK. Treba se je zavedati, da tak potres, ki je imel učinke vpliva 8. stopnje potresne lestvice EMS, lahko povzroči zmerne ali močne poškodbe konvencionalno grajenih zgradb, medtem ko za masivne armiranobetonske zgradbe, kot so jedrske elektrarne, ne pomeni izredne nevarnosti. Analize potresne nevarnosti in potresnega odziva NEK se ponavljajo in se bodo tudi naprej periodično ponavljale in nadgrajevale skozi celotno obratovalno dobo NEK v skladu s slovensko zakonodajo ter mednarodnimi smernicami in standardi. Takšne analize so osnova za neprestano preverjanje, zagotavljanje in dokazovanje izredno visoke potresne in jedrske varnosti originalne zasnove NEK. Po vgradnji dodatnih varnostnih sistemov elektrarna izpolnjuje najvišje standarde potresnih meril po smernicah Mednarodne agencije za atomsko energijo.   

Odziv NEK na navedbe Alpe Adria Green glede Presoje vplivov na okolje za podaljšanje obratovalne dobe NEK (.pdf)

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več