O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

NEK stabilno in zanesljivo proti zaključku uspešnega leta

»Nuklearna elektrarna Krško bo ob sedanji visoki stabilnosti obratovanja konec leta dosegla in presegla načrtovanih 5,43 milijarde kilovatnih ur proizvedene električne energije; to je pomemben delež nizkoogljične energije za slovenski in hrvaški elektroenergetski sistem,« sta na včerajšnjem srečanju z novinarji poudarila predsednik uprave Stane Rožman in član uprave Saša Medaković. Zahteven remont je bil opravljen v načrtovanih 28 dneh. Uspešno potekajo tehnološke posodobitve, ki podpirajo dolgoročno obratovanje elektrarne. Pomemben dosežek letošnjega leta je tudi ponovna uvrstitev NEK v najvišji razred obratujočih evropskih jedrskih elektrarn po koncu obsežnega varnostnega pregleda, ki ga je opravilo Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO. Letos prejeti zlati certifikat bonitetne odličnosti, ki temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalcih, potrjuje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje NEK.

Ob dobrih obratovalnih rezultatih velja za leto, ki se izteka, izpostaviti uspešno izvedbo obsežnega remonta; ob podpori zunanjih izvajalcev smo opravili na tisoče del in tako uresničili načrte na področju menjave goriva, preventivnega vzdrževanja in preverjanj opreme ter deset večjih posodobitev, ki podpirajo dolgoročno obratovanje elektrarne. Remont je trajal 28 dni in je bil najkrajši, odkar elektrarna obratuje v 18-mesečnem ciklusu.

Pomembni dosežki in ambiciozni cilji

Tudi rezultati poslovanja so v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom. Nadzorni svet NEK je sprejel ključna dokumenta za naše poslovanje v prihodnjem letu – Gospodarski načrt za leto 2020 in Dolgoročni načrt investicij do leta 2024. Naložbe se bodo financirale tako iz lastnih sredstev kot tudi iz naknadnih vplačil kapitala in z najemom dolgoročnega kredita. Pri pripravi revizije smo upoštevali, da je treba Program nadgradnje varnosti izvesti do konca leta 2021 in da se je vrednost nekaterih investicij povečala, pri nekaterih pa je prišlo do zamika izvedbe. Tako bodo v naslednjih letih ob projektih tega programa izvedene tehnološko najpotrebnejše posodobitve in zamenjave opreme – med njimi obnova starega rotorja generatorja, s čimer bo zagotovljena bistvena rezervna komponenta.

Obratovalni cilji ostajajo ambiciozni – v letu brez remonta načrtujemo proizvodnjo 5,95 milijarde kilovatnih ur, kar pomeni stabilno obratovanje elektrarne prav vsak dan leta 2020. Verjamemo, da bodo ob visoki strokovnosti in zavzetosti naših sodelavcev ter podpori lastnikov in poslovnih partnerjev cilji tudi doseženi.

Zadovoljni smo, da smo izvedli že več kot 60 odstotkov projektov Programa nadgradnje varnosti, ki po vsebini pomeni dodatne varnostne ukrepe za primere ekstremnih zunanjih dogodkov, za katere elektrarna originalno ni bila projektirana. Program, ki izhaja iz spoznanj stroke in upravnih zahtev, je tudi pogoj za dolgoročno obratovanje elektrarne. Med remontom smo zagotovili polno funkcionalnost pomožne komandne sobe kot alternativne lokacije za upravljanje elektrarne. V skladu z načrti poteka gradnja posebej utrjene varnostne zgradbe, v kateri bodo nameščeni dodatni rezervoarji hladilne vode in dodatni varnostni sistemi za vbrizgavanje vode v reaktorski hladilni sistem in oba uparjalnika za primer nedelovanja obstoječih sistemov. Del tretje faze je tudi pomembna varnostna nadgradnja začasnega skladiščenja izrabljenega goriva. Uvedba suhega skladiščenja oziroma postopna prestavitev izrabljenih gorivnih elementov iz bazena v odporne, neprepustno zaprte zabojnike je prav tako prehod od aktivnih rešitev k pasivnim. Za zagotavljanje hlajenja ni treba nobene dodatne naprave, sistema ali energenta. Za projekt pridobivamo dovoljenja v skladu s predpisi. Njihova kompleksnost dodaja projektu časovno zahtevnost in negotovost.

Odgovoren odnos do okolja

Ta mesec smo v NEK uspešno zaključili zunanjo presojo skladnosti našega delovanja z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Presojevalci so opazili vrsto dobrih praks in niso odkrili nobenih neskladij. To je ob meritvah – ki kot vsa leta doslej dokazujejo, da so vplivi na okolje daleč pod omejitvami, ki jih predpisujeta vodno in okoljevarstveno dovoljenje –, dodatna potrditev našega odgovornega odnosa do okolja.

Kot ste lahko zaključili iz naših mesečnih poročil o delovanju, je bilo letos uskladiščenih 62 kubičnih metrov nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, saj smo uskladiščili tudi del odpadkov, ki so nastali preteklo leto, ko je bila prednostna naloga premestitev tehnološke opreme iz začasnega skladišča v novo zgradbo za rokovanje z radioaktivnimi tovori in zagotovitev njene polne funkcionalnosti. Naj ob tem poudarimo, da je količina teh odpadkov v primerjavi z ostalimi nevarnimi odpadki majhna in da ima jedrska energetika razdelane strategije za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in visoke standarde, ki zagotavljajo, da so odpadki izolirani od okolja in nanj ne vplivajo. Zakonsko je urejeno tudi zagotavljanje sredstev za njihovo končno odlaganje. Glede slednjega je za dolgoročnost obratovanja dober obet odločitev Meddržavne komisije na jesenski seji, da bo Slovenija nadaljevala s postopki za gradnjo končnega odlagališča za te odpadke; državni prostorski načrt za odlagališče je bil sprejet pred desetimi leti.

Odprtost in preglednost delovanja

NEK izpolnjuje svojo zavezo o odprtosti in preglednosti delovanja. V začetku tedna smo objavili 360. mesečno poročilo o delovanju elektrarne. Prihodnje leto pa bo 30 let, odkar so ažurni podatki o delovanju objavljeni na lokalnem kanalu kabelskega sistema. Tudi letos bomo vrata odprli več kot 5400 obiskovalcem. Vsa leta nadgrajujemo preglednost delovanja elektrarne in sodelujemo pri projektih, ki povečujejo razumevanje njene tehnologije. Trenutno so jedrska energija, radioaktivnost in ionizirajoče sevanje minimalno vključeni v učne programe. Aktualna Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom zato navaja, da se bo proučila možnost, da se to področje vključi vanje.

Zagotovo bi bile tudi razprave o soočanju s podnebno krizo, ki potekajo na globalni, evropski in nacionalni ravni, bolj konstruktivne, če bi bilo znanja in razumevanja več. Ob aktualnih razpravah ni dvoma, da potrebujemo poenotenje stališč glede energetskega koncepta, čim višjo stopnjo soglasja in čvrste zaveze za njegovo uresničitev. Energetski načrt bi moral biti razumna kombinacija virov z nizkim ogljičnim odtisom, kot so obnovljivi viri in jedrska energija. S takšno mešanico lahko zagotovimo dostopno ceno električne energije za vse porabnike, ekonomski razvoj in ustrezen življenjski standard državljanov ter sprejemljivo raven energetske samozadostnosti oziroma neodvisnosti.

Pomembnost in prednosti NEK za zagotavljanje stabilnosti energetskega sistema in oskrbo potrošnikov so ugotovljene v Prijedlogu stategije energetskog razvoja RH, do 2030. s pogledom na 2050. godinu, ki daje jasno podporo dolgoročnemu obratovanju NEK.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več