O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

NEK stopnjuje obratovalno učinkovitost in rezultate ter tako povečuje stabilnost obeh elektroenergetskih sistemov

Nadzorni svet Nuklearne elektrarne Krško je na svoji zadnji seji letos sprejel informacijo o poslovanju NEK, ki napoveduje, da bomo ob sedanji stabilnosti obratovanja do konca leta dosegli in presegli obratovalne in poslovne cilje. Na podlagi dobrih rezultatov si ob sprejetih ključnih dokumentih – Gospodarskem načrtu za leto 2019 in Dolgoročnem načrtu investicij do leta 2023 – v NEK zastavljamo ambiciozne načrte tudi za prihodnost. Veseli smo, da lahko tudi letos poročamo o dobrih poslovnih in obratovalnih rezultatih, je poudarilo vodstvo NEK na srečanju z mediji. Verjamemo, da bodo ob podpori naših sodelavcev, lastnikov in poslovnih partnerjev še naprej trajno ponovljivi. Ponosni smo na potrditve iz tujine. Našo obratovalno odličnost prepoznavajo in se po njej zgledujejo tudi na mednarodni ravni.

Do današnjega dne smo v tem letu družbenikoma dobavili 4,888 milijarde kilovatnih ur električne energije, načrtovane dobave smo v tem obdobju presegli za 50,119 milijonov kilovatnih ur, kar je odraz učinkovitosti in stabilnosti obratovanja elektrarne. Proizvodni cilj, ki mu sledimo v iztekajočem se letu, je 5,5 milijarde kilovatnih ur, s čimer bomo ponovno presegli letni plan, ki smo si ga zastavili. Takšno delovanje elektrarne je rezultat skrbnega obratovalnega nadzora, dobrega sodelovanja z organi upravljanja in zavzetosti vseh zaposlenih kot tudi ugodne hidrologije ter s tem povezanim dobrim termodinamičnim izkoristkom elektrarne. Stroškovna cena proizvedene električne energije je bila konkurenčna v primerjavi z ostalimi viri in skladna z gospodarskim načrtom ter je lastnikoma omogočala donosnost v zahtevnih razmerah trga električne energije.

Poslovno učinkovito obratovanje skladno z Meddržavno pogodbo, upravnimi odločbami, sodobnimi standardi in dobro svetovno prakso

Nadzorni svet NEK je nedavno potrdil ključna dokumenta, ki nam omogočata izvedbo obratovalnih, vzdrževalnih in projektnih del: Gospodarski načrt za leto 2019 in Dolgoročni načrt investicij do leta 2023, ki ga bomo pretežno financirali z lastnimi sredstvi. Tudi v tem obdobju bo NEK sledila glavnim načelom poslovne politike, in sicer zagotavljanju dolgoročno varnega in stabilnega ter poslovno učinkovitega obratovanja skladno z Meddržavno pogodbo, upravnimi odločbami, sodobnimi standardi in dobro svetovno prakso. Ob tem bo zagotavljala konkurenčno ceno električne energije in sprejemljivost obratovanja v strokovni in splošni javnosti.

Revizijsko poročilo potrdilo pravilnost poslovanja NEK

Spomladi je bila s pozitivnim revizijskim mnenjem potrjena tudi pravilnost finančnega poslovanja NEK. S tem smo pridobili neodvisno potrditev, da je slika stanja premoženja, poslovnega izida in denarnih tokov prikazana pošteno in v skladu z Meddržavno pogodbo, Družbeno pogodbo ter Slovenskimi računovodskimi standardi.  

Remont 2018 najkrajši od uvedbe 18-mesečnega gorivnega ciklusa

Prvega maja smo v 30 dneh zaključili obsežen in zahteven remont, ki je zajel kar 38.000 vzdrževalnih in projektnih aktivnosti in 4900 delovnih nalogov. To je bil najkrajši remont od uvedbe 18-mesečnega gorivnega ciklusa. Opravili smo menjavo jedrskega goriva ter izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Z nadzornimi testi smo potrdili, da so sistemi, strukture in komponente sposobne opraviti svojo nalogo. Izpeljali smo glavnino naložb in posodobitev s področja tehnološke nadgradnje v načrtovanih rokih. Razdelimo jih lahko v dva sklopa: posodobitve za povečanje zanesljivosti obratovanja in posodobitve po Programu nadgradnje varnosti. Med največjimi so izgradnja pomožne komandne sobe, posodobitev sistema za tesnjenje turbine in zamenjava vzbujalnika glavnega električnega generatorja, s katero smo zaključili celovito obnovo generatorskega sistema. Ta je v preteklih letih zajela tudi menjavo statorja in rotorja glavnega generatorja.

Obsežne posodobitve opreme za nadaljnje ohranjanje visokih varnostnih standardov

Letos je intenzivno potekala druga faza Programa nadgradnje varnosti; njen večji del smo uspešno končali med remontom.

Najbolj kompleksen projekt je bil projekt utrjene varnostne zgradbe (BB1) z osmimi modifikacijami, ki so v končni fazi omogočile delovanje pomožne komandne sobe v obsegu, ki po potrebi omogoča nadzor varne zaustavitve elektrarne izven glavne komandne sobe. Del te faze je tudi nadgradnja operativnega podpornega centra. Z gradbenimi deli tega centra bomo zaključili predvidoma do konca leta.

Začeli smo tudi s tretjo fazo varnostne nadgradnje – s projektom utrjene varnostne zgradbe (BB2), in sicer z vgradnjo sistemov, ki bodo zagotovili alternativni dolgoročni odvod toplote iz reaktorske sredice. Zgradba BB2 bo velika 38 metrov krat 32 metrov, vanjo pa bo vgrajenih kar 3.500 kubičnih metrov betona in 380 ton železne armature. To bo še eden izmed objektov na območju elektrarne, ki bo ustrezal najvišjim standardom varnosti in visoke odpornosti pred zunanjimi vplivi oziramo izrednimi dogodki. Dokončanje projekta predvidevamo leta 2021.

Zaključek pomembnega projekta izgradnje zgradbe za ravnanje z radioaktivnimi tovori

Spomladi smo začeli uporabljati zgradbo za ravnanje z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov. Končanje tega projekta je za nas pomemben dosežek. Z njim smo vzpostavili visoke standarde in izboljšali delovne pogoje pri ravnanju z nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki. Iz začasnega skladišča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke poteka premestitev tehnološke opreme za obdelavo radioaktivnih odpadkov, kot sta visokotlačna stiskalnica in merilna oprema. S tem se bo sprostil del prostora v skladišču za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, s čimer bomo lažje premostili obdobje do izgradnje končnega odlagališča za te odpadke. Sproščeni prostor bomo uporabili za skladiščenje novo nastalih paketov nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Objekt omogoča visoke delovne standarde pri ravnanju z odpadki, testiranjih in vzdrževanju.

Količine odpadkov v NEK

V letošnjem letu smo, do zdaj uskladiščili 11 kubičnih metrov nizkoradioaktivnih odpadkov, del  odpadkov, ki so nastali v letu, pa še obdelujemo in sortiramo. Po obeh operacijah bodo tudi ti uskladiščeni. Poteka odvoz pripravljenih gorljivih radioaktivnih odpadkov na sežig pri zunanjem izvajalcu storitve. S sežigom je možno doseči do 20-kratno zmanjšanje prostornine odpadkov. Skupna prostornina nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, je konec 2017 znašala 2284 kubičnih metrov.

V zadnjem desetletju jih je nastalo nekaj več kot 30 kubičnih metrov na leto. Za ponazoritev: to je kocka s stranico, dolgo nekaj več kot 3 metre.

Ob koncu leta 2018 je v bazenu za izrabljeno gorivo uskladiščenih 1264 izrabljenih oziroma delno izrabljenih gorivnih elementov.

Izpolnili zadolžitve Meddržavne komisije

NEK je izpolnila zadolžitve Meddržavne komisije, ki nam je na zasedanju novembra 2017 naložila izdelavo študij za revizijo plana razgradnje NEK. Naloge se nanašajo na izdelavo tretje revizije Programa razgradnje NEK in preliminarnega Plana razgradnje NEK ter finančne ocene za pokritje njegovih stroškov. Vse naloge so izpolnjene, razen plana razgradnje NEK revizija 3, ki bo zaključen konec novembra.

NEK dosegla visok rezultat v mednarodni primerjavi kazalca zmogljivosti elektrarn

V oktobrski številki strokovne revije Nuclear Engineering International je bila objavljena primerjava, v kateri so po letnem kazalcu zmogljivosti elektrarne primerjali 341 elektrarn. NEK se je uvrstila na visoko 23. mesto. Kazalec zmogljivosti je razmerje med dejansko in možno proizvodnjo elektrarne v 12 mesecih oziroma celotni obratovalni dobi. Visoka uvrstitev je odraz strokovnega dela, dobrega vzdrževanja sistemov in opreme ter premišljenih naložb. Kazalec zmogljivosti, ki je pri nas 99,1 odstotka, pomeni visoko zanesljivost in predvidljivost v jedrski elektrarni proizvedene električne energije, kar je izjemna dodana vrednost za zanesljivost dobav električne energije elektroenergetskima sistemoma Slovenije in Hrvaške. NEK si je tudi po zadnjem varnostnem pregledu Strokovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO pred štirimi leti prislužila uvrstitev v prvi razred uspešnosti in tako v svetovnem merilu sodi med zgledne elektrarne.

Iz različnih elektrarn na izmenjavo dobrih praks v NEK

Odličnost delovnih procesov v NEK in priporočila združenja WANO so pogosto razlog, da nas obiskujejo številne mednarodne ekspertne skupine, ki se želijo seznaniti z našimi dobrimi praksami, se po njih zgledovati in ugotovitve vnesti v svoje delovne procese. Letos smo na takšnem obisku sprejeli strokovnjake švedske elektrarne Oskarshamn, španske elektrarne Asco in Trillo&Almaraz, slovaške elektrarne Mochovce in nizozemske elektrarne Borselle. Slednji sta nizozemska vlada in lastnik EPZ odobrila podaljšanje obratovanja do leta 2033, če bo po varnostnih standardih dosegla jedrske elektrarne, ki so v četrtini najuspešnejših v Evropi, ZDA in Kanadi. Da je bila za primerjavo izbrana naša elektrarna, veliko pove o tem, kako visoko nas uvrščajo v jedrski stroki. To je potrditev vloženega truda in velika odgovornost, da takšno mesto tudi ohranimo.

Poleg tega sodelavci NEK s svojimi izkušnjami in znanjem v obliki rešitev in predstavitev sodelujejo na različnih mednarodnih strokovnih presojah in konferencah. Tudi to je potrditev, da naše znanje cenijo tudi drugod po svetu. 

Direktor pariškega centra WANO o sodelovanju z NEK

V začetku maja je v NEK potekalo letno srečanje s predstavniki pariškega centra WANO oziroma Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO (World Association of Nuclear Operators), ki so podali mnenje o uspešnosti naše elektrarne in sodelovanju v organizaciji WANO. Direktor pariškega centra WANO Ingemar Engkvist je v svoji oceni takrat izpostavil rezultate naše nuklearne, katere številni ključni kazalci učinkovitosti so v zgornji četrtini kazalcev WANO. Opazna je tudi velika angažiranost elektrarne med članicami združenja in redno izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima kot članica.

Člani kontrolne misije OSART o učinkovitosti izpolnjevanja priporočil

Oktobra se je zaključil tudi kontrolni strokovni pregled v izvedbi Mednarodne agencije za atomsko energijo. Člani skupine OSART (Operational Safety Assessment Review Team) za pregled obratovalne varnosti elektrarne so preverjali ustreznost izpolnjevanja priporočil, ki jih je NEK dobila po tritedenski misiji junija lani. Pregledali so dvajset področij in na vseh ugotovili naša prizadevanja za ustrezno izvedbo in stalne izboljšave, s katerimi dokazujemo svojo visoko obratovalno varnost.

Odgovoren odnos do okolja

Tudi leta 2018 smo upoštevali vse upravne omejitve in okoljske zaveze. Do konca oktobra je izračunani delež dovoljene doze zaradi emisij iz NEK v bližini objekta na razdalji 500 metrov od reaktorske zgradbe znašal samo 1,65 odstotka skupne dovoljene vrednosti, ki je 50 mikrosivertov. Doza zaradi naravnega ozadja, ki smo mu izpostavljeni vsi, saj ga povzročata naravna radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja, pa znaša okrog 2400 mikrosivertov. Vpliv jedrske elektrarne na okolje je v primerjavi s tem neznaten – oziroma tisočkrat manjši od sevanja iz naravnega okolja, ki je prisotno stalno in povsod.

Skrb za okolje ter zdravje in varnost pri delu vključena v vse delovne procese

Pretekli teden je v elektrarni potekal tudi kontrolni pregled sistemskega dela standardov ISO 14001 in BS OHSAS 18001 ter pregled delovnih področij. Zunanji presojevalci so ugotovili, da v NEK dosledno upoštevamo zahteve obeh standardov in da so naša ravnanja usklajena z zahtevami mednarodnih standardov tudi za to področje.

Enakovredna obravnava jedrske energije kot energetskega vira brez emisij

NEK je s svojim zanesljivim delovanjem, brez vplivov na okolje, pomemben člen slovenskega in hrvaškega elektroenergetskega sistema. Zavedanje o prednostih jedrske energije je še posebej aktualno v kontekstu potreb po zniževanju toplogrednih plinov. Da bi na državni ravni lahko izpolnili vedno večje zahteve po zanesljivi, dostopni in čisti električni energiji, bomo potrebovali usklajenost vseh nizkoogljičnih energetskih virov v raznovrstni mešanici, v kateri ima ključno vlogo tudi jedrskega energija. Ta je zanesljiv, cenovno ugoden in okolju prijazen vir ter zato pomemben dejavnik pri bodoči energetski oskrbi.

Uspešna zahtevna menjava generacij, vključno z vodilnimi kadri

Jedrska energija je posebna zaradi svojih specifičnih lastnosti in tveganj, ki jih prinašajo izjemen energijski potencial na majhnem prostoru, viri radioaktivnega sevanja in zaostala toplotna energija, tudi ko je elektrarna zaustavljena. Zato zahteva jedrska energija odgovorne kadre na vseh ravneh, tako v NEK kot tudi na ravni družbenikov in vladnih organov. Obratovalne in poslovne uspehe naše elektrarne dosegajo ljudje s svojim znanjem, odnosom do dela in visoko varnostno kulturo, s sodelovanjem in zavzetostjo. V NEK je v zadnjih letih potekala menjava generacij, ko so se upokojevali delavci, ki so v elektrarni delali od izgradnje in začetka obratovanja. Da bi ohranili kontinuiteto strokovne usposobljenosti, smo vzpostavili programe sistematičnega prenosa znanj in veščin na mlade sodelavce. V zadnjih dveh letih intenzivno poteka prenova tudi v vodstveni ekipi, kjer je več pomembnih mest že prevzela mlajša generacija, ki nadaljuje v smeri zagotavljanja dolgoročnega in učinkovitega delovanja elektrarne. Kadri v NEK se sistematično usposabljajo po visokih jedrskih standardih Slovenije, ki so primerljivi s standardi v svetu.

Ker je vzgoja kakovostnih kadrov dolgoročen proces, NEK s štipendijami vsa leta podpira tudi študente naravoslovnih in tehniških strok.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več