O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

NEK tudi v ekstremnih razmerah potrjuje odpornost in visoko obratovalno zanesljivost

NEK neprekinjeno in s polno zmogljivostjo obratuje že od končanega rednega remonta v začetku novembra 2022. Tudi v preteklem gorivnem ciklusu je bila njena razpoložljivost izredna – neprekinjeno je obratovala 513 dni od končanega remonta maja leta 2021 pa do začetka remonta oktobra lani. Dodatno vrednost tem dosežkom dajejo tudi ekstremne okoliščine – lani, ko so poletje zaznamovali zgodovinsko nizka hidrologija Save in dolgotrajni vročinski valovi, je bila njena letna proizvodnja manj kot dva odstotka nižja od načrtovane, zanesljivo pa je obratovala tudi ob letošnji ekstremni vodni ujmi, ki je prizadela Slovenijo.

V letih brez remonta, kot je letošnje, NEK proizvede okoli 6 milijard kilovatnih ur električne energije, v letih z remontom pa 5,4 milijarde. Polovica proizvodnje, ki jo prevzema slovenski družbenik, pokriva 20 odstotkov porabe električne energije v Sloveniji, polovica, ki jo prevzame hrvaški pa 16 odstotkov porabe na Hrvaškem; s stališča okoljskih zavez je pomembna tudi nizkoogljičnost v NEK proizvedene električne energije, z ekonomskega vidika pa njena konkurenčna cena.

Tehnološka nadgradnja za večjo razpoložljivost elektrarne

Ob odgovornem vodenju in dobrem vzdrževanju je za zagotovitev visoke razpoložljivosti elektrarne tudi v ekstremnih razmerah pomembno stalno posodabljanje. V NEK na podlagi ugotavljanja in ocenjevanja tveganj, lastnih in mednarodnih izkušenj ter predpisov in industrijskih standardov dopolnjujemo in posodabljamo tehnološke sisteme, delovne procese ter organizacijo.

Elektrarna je umeščena ob reki Savi. V tretjem hladilnem krogu – ki je edini povezan z okoljem in namenjen odvajanju toplote, ki je ni mogoče uporabiti za proizvodnjo električne energije –, ob obratovanju s polno močjo potrebuje za ohlajanje pare 25 kubičnih metrov savske vode na sekundo, za hlajenje komponent pa okvirno enega. Ker segrevanje savske vode lahko vpliva na biološke lastnosti reke, upravne omejitve določajo dovoljeni prirastek temperature vode in njeno maksimalno temperaturo v točki mešanja. Zaradi sprememb v elektrarni in okolju smo za zmanjšanje odvisnosti hlajenja elektrarne od pretoka Save leta 2008 posodobili in razširili sistem hladilnih stolpov. Tako smo lansko poletje v zahtevnih meteoroloških razmerah, ki jih je dodatno zaostrila energetska kriza v evropskem prostoru, ohranili stabilno obratovanje elektrarne na polni moči ob upoštevanju okoljskih omejitev, povezanih z reko Savo.

Pri poplavni varnosti je treba predvideti in upoštevati spremembe v okolju

Že ob projektiranju in gradnji elektrarne je bilo treba zagotoviti njeno varnost pred poplavami. Dosegli smo jo z višanjem platoja na levem bregu Save, na katerem stoji elektrarna, in protipoplavnimi visokovodnimi nasipi. Ob novih spoznanjih o dogajanju v okolju so bile kasneje z uporabo hidravličnega modela na novo določene največje možne poplave in na tej podlagi je bilo leta 2012 končano zvišanje nasipov. Tudi vsak nov poseg v okolici NEK zahteva vrednotenje s stališča zagotavljanja poplavne varnosti elektrarne oziroma zagotovitev prostora vodi tudi ob ujmah.

Ob izgradnji Hidroelektrarne Brežice se je nivo reke Save ob NEK zvišal za tri metre, zato smo se z investitorjem dogovorili za ukrepe, ki so zagotovili, da posegi, gradnja in delovanje brežiške hidroelektrarne ne povzročajo negativnih vplivov na obratovanje elektrarne. Ukrepi so med drugim obsegali nove nasipe, znižanje brežine na desnem bregu reke, vrsto posegov na jezu elektrarne ter posodobitev čistilnih naprav za odstranjevanje naplavin pred vstopom v sisteme NEK.

Po Programu nadgradnje varnosti pa smo vgradili tudi dodatne varnostne sisteme, umeščene v posebej utrjene zgradbe, ki so protipoplavno zaščitene, saj najnovejši standardi in priporočila predpostavljajo kombinacijo več ekstremnih naravnih dogodkov hkrati (ekstremne poplave, ekstremni potresi in porušitev vodnih nasipov). Tako je NEK poplavno varna tudi ob morebitnih pretokih reke Save, ki bi presegli 10.000 kubičnih metrov na sekundo, kar je trikratnik pretoka ob nedavnih poplavah.

Obširneje smo zaščito NEK pred poplavami, ki je nepogrešljivi del izpolnjevanja jedrske varnosti, opisali v novici na naši spletni strani.  

Prestavitev izrabljenega goriva v suho skladišče pomeni konec desetletne tehnološke nadgradnje

Transport zabojnika z izrabljenim gorivom
Transport zabojnika z izrabljenim gorivom

Zaposleni z ustrezno varnostno kulturo – kot vedenjskim modelom v jedrskem objektu – in usposobljenostjo ob ustreznem vodenju in organizaciji omogočamo sistematično preventivo in premišljene naložbe. V NEK smo s tehnološko nadgradnjo povečali zmogljivost elektrarne in njen izkoristek, v zadnjem desetletju pa smo predvsem povečevali odpornost elektrarne na ekstremne naravne in druge malo verjetne dogodke. Kjer je bilo mogoče, smo uporabili pasivne sisteme, tako da ne potrebujemo nobene dodatne naprave, sistema ali energenta. Prehod od aktivnih rešitev k pasivnim je tudi uvedba suhega skladiščenja izrabljenega goriva, ki je globalno najbolj razširjeno začasno skladiščenje izrabljenega goriva. V prvi kampanji, ki se je začela spomladi, smo v načrtovanem roku iz bazena za izrabljeno gorivo v suho skladišče prestavili 16 zabojnikov s 592 izrabljenimi gorivnimi elementi. Ti so uskladiščeni v vsebniku, v katerem je helijeva atmosfera. Debel betonski plašč zabojnika, v katerega je vstavljen vsebnik, je mehanska in radiološka zaščita. Hlajenje je zagotovljeno s prostim pretokom zraka med vsebnikom in plaščem zabojnika. Robustna zasnova zabojnik ščiti pred ekstremnimi vremenskimi in potresnimi nevarnostmi ter morebitnim padcem komercialnega letala.

Suho skladiščenje izrabljenega goriva smo predstavili v novici V NEK končujemo projekt uvedbe suhega skladiščenja na naši spletni strani.  

Z uvedbo suhega skladiščenja izpolnjujemo še eno od upravnih zahtev za dolgoročno obratovanje elektrarne. Odjemalcem bo tako lahko še dve desetletji zagotavljala električno energijo po razumni ceni – tudi v ekstremnih razmerah, ko je zanesljiva dobava električne energije neprecenljiva.

Zabojniki z izrabljenim gorivom v suhem skladišču
Zabojniki z izrabljenim gorivom v suhem skladišču
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več