O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Nuklearna elektrarna Krško ponovno v omrežju

Danes, ob 4.15 je bila Nuklearna elektrarna Krško ponovno vključena v elektroenergetsko omrežje. S tem se je začel 27. gorivni ciklus. V skladu z obratovalnimi postopki bomo v naslednjih dneh zviševali moč elektrarne. Vsa dela, ki smo jih opravili v tokratnem remontu so izvedena kakovostno in predstavljajo dobro podlago za varno in zanesljivo obratovanje v prihodnje.

Med remontom so bile izvedene številne aktivnosti na področju preventivne obnove opreme in tehnoloških posodobitev. V okviru obsežnih preventivnih vzdrževalnih del, ki povečujejo varnost in zanesljivost obratovanja, lahko izpostavimo zamenjavo vodil detektorjev za meritev porazdelitve moči v sredici reaktorja, desetletni remont visokotlačne turbine in zamenjavo ene od linij varnostnih baterij. Varnostne baterije 125 V (obstajata dve liniji, A in B) veljajo za izjemno pomemben vir lastnega električnega napajanja za krmiljenje regulacijskih naprav in zaščitnih sklopov. Baterije se občasno menjajo, da se zagotovi njihova polna zmogljivost za štiri ure obratovanja v primeru, da ni izmeničnega napajanja.
Na področju tehnološke nadgradnje smo izvedli okvirno 30 modifikacij, ki bodo zagotovile višjo raven jedrske varnosti in zmanjšale tveganja v bodoče. Med njimi je izgradnja redundantnega 400-kilovoltnega transformatorskega polja, zamenjava glavnega transformatorja, zamenjava sistema meritve temperature reaktorskega hladila in posodobitev izolacijskih ventilov glavnih parovodov. Ob tem sta uspešno zaključena projekta razbremenilnega sistema zadrževalnega hrama in pasivni sistem vezave vodika v zadrževalnem hramu iz Programa nadgradnje varnosti.
Z vso skrbnostjo smo med remontom opravili vrsto preventivnih aktivnosti za stabilizacijo goriva,v smislu povečanja njegove odpornosti na vibracije povzročene s prečnimi pretoki na obodnih ploščah reaktorja. Pri tem smo uporabili najsodobnejše metode in preverjene rešitve, ki jih pozna stroka. Gorivni elementi so bili pregledani z zanesljivo metodo In-Mast-Sipping, z ultrazvočno metodo ter tudi vizualno s pomočjo podvodnih kamer. Iz nadaljnjega obratovanja so bili izločeni vsi gorivni elementi, pri katerih je obstajal sum puščanja. Z vgradnjo jeklenih palic na robu gorivnega elementa so bili mehansko ojačani štirje elementi, ki bodo nameščeni na izpostavljenih lokacijah, na katerih so bile odkrite poškodbe zaradi prečnih tokov. ťDopolnjen je akcijski načrt ukrepov, s katerim bomo med obratovanjem spremljali stanje goriva v sredici reaktorjaŤ, pojasnjuje uprava NEK in hkrati poudarja, da so bili izvedeni vsi možni ukrepi, ki z visoko verjetnostjo zagotavljajo, da do podobnih poškodb goriva med obratovanjem v naslednjem ciklusu ne bo prišlo.
Med pomembne preventivne preglede opreme sodita ultrazvočni pregled vseh vijakov obodnih plošč reaktorja in preverjanje tesnost cevnih snopov uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov. Oba izvedbeno zahtevna pregleda sta potrdila integriteto in neoporečnost tako obodnih plošč reaktorja kot tudi uparjalnikov. S pregledom vseh vijakov obodnih plošč reaktorja smo potrdili njihovo ustreznost in zavrgli sum, da bi lahko bili vzrok pojavu prečnih pretokov. Pregled uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov pa je potrdil zahtevano tesnost cevnih snopov uparjalnikov med obratovanjem.
Vse remontne aktivnosti in rešitve, ki bodo prispevale k višji ravni jedrske varnosti v prihodnje, so podrobno spremljale pooblaščene organizacije oziroma strokovnjaki, med njimi tudi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Podali so pozitivno mnenje o ustreznosti in kakovosti izvedenih del.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več