O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Nuklearna elektrarna Krško posluje skladno z Meddržavno pogodbo in veljavnimi predpisi

Ob medijskih zapisih, da so pri poslovanju Nuklearne elektrarne Krško kršena določila Meddržavne pogodbe, sporočamo, da v NEK dosledno upoštevamo Meddržavno pogodbo, veljavne predpise in varnostne standarde ter hkrati dosegamo odlične obratovalne in poslovne rezultate.

Gospodarska družba Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., (NEK) je družba slovenskega prava, za katero velja pravni red Republike Slovenije, če ni drugače določeno s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Meddržavna pogodba). V NEK upoštevamo določbe Meddržavne pogodbe in v dosedanjih dvanajstih letih od njene uveljavitve ni bilo nobenih pripomb na delo Uprave NEK niti družbe kot celote. V tem obdobju NEK dosega izjemne varnostne, obratovalne, okoljske in gospodarske rezultate. Visoko strokovni kadri in vodstvo prepoznavajo specifična tveganja in sprejemajo odgovorne odločitve ter predstavljajo temelj predvsem visoke ravni varnosti elektrarne.
Član Uprave NEK, ki ga predlaga Hrvatska elektroprivreda, je bil imenovan pred letom dni za petletno obdobje s soglasjem obeh družbenikov. Hrvaški družbenik ima legitimno pravico predlagati zamenjavo svojega člana Uprave NEK, seveda ob upoštevanju vseh zakonskih predpogojev.
Hrvaški družbenik je s sklicem skupščine 13. novembra 2015 predlagal zamenjavo člana Uprave NEK, vendar je slovenski družbenik zavrnil imenovanje novega člana uprave, sklicujoč se na neizpolnjevanje zakonskih predpogojev: Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti – Pravilnika o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (JV 4). V NEK upoštevamo in se zavzemamo za dosledno upoštevanje varnostnih standardov, zakonska določila pa dosledno izpolnjujemo. To je edini garant, da bo NEK še naprej vodena odgovorno, kar je v interesu obeh družbenikov in širše javnosti.
Uprava NEK dosledno upošteva določbe 9. člena Meddržavne pogodbe, ki govori o sodelovanju podjetij in institucij obeh držav za potrebe rednega obratovanja kot tudi v izrednih primerih. Zagotavljamo jim enake možnosti, da se kvalificirajo za delo v jedrskih elektrarnah in da v okviru Zakona o javnem naročanju kandidirajo za razpisana dela. Vsa podjetja, ki se prijavljajo na razpise, so v skladu z zakonodajo deležna enake obravnave.
Pozdravljamo zaključno in odgovorno ugotovitev časopisa Jutarnji list, da je NEK strateškega pomena za oba elektroenergetska sistema in da trenutna nesoglasja ne bi smela vplivati na vsakodnevno upravljanje in poslovanje NEK. Pričakujemo, da bodo vsi deležniki upoštevali visoke varnostne in obratovalne standarde in pričakujemo tudi da se ne posega neodgovorno v težko zgrajen korekten partnerski odnos, ki daje odlične rezultate.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več