O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Po uspešnem gorivnem ciklusu se bo v NEK začel remont

V Nuklearni elektrarni Krško uspešno zaključujemo deseti zaporedni 18-mesečni gorivni ciklus, ki se je začel po končanem remontu 5. novembra 2016. V tem obdobju je elektrarna obratovala stabilno ob izpolnjevanju visokih standardov jedrske industrije in v omrežje oddala 8,37 milijarde kilovatnih ur električne energije. Dosledno smo upoštevali vse upravne in okoljske omejitve. Za zagotovitev dolgoročnosti obratovanja nadaljujemo z naložbami v povečanje obratovalne učinkovitosti elektrarne ter izvajamo drugo in tretjo fazo Programa nadgradnje varnosti. Ob zanesljivosti in predvidljivosti obratovanja, ki sta pomembni za elektroenergetski sistem in oba družbenika, gospodarstvo ter gospodinjstva, smo bili tudi stroškovno učinkoviti v skladu z gospodarskim načrtom. Redni remont, ki bo izjemno kompleksen, se bo začel 1. aprila 2018 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo trajal predvidoma slab mesec. Poleg menjave goriva in rednih vzdrževalnih del bomo v NEK izvedli dev

Visoka obratovalna učinkovitost ob doslednem upoštevanju predpisov in standardov


V 29. gorivnem ciklusu, ki se je začel po remontu 5. novembra 2016 in bo zaključen z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja 1. aprila 2018, je NEK v omrežje oddala 8 371 626 megavatnih ur (MW h) električne energije (ocenjeno 23. 3. 2018), kar je ob dveh kratkotrajnih zaustavitvah 0,44 odstotka več, kot je načrtovala (8 335 000 MW h).
Skrb za varovanje okolja je vključena v vse delovne procese v NEK. Četrta certifikacijska presoja, tokrat po novem standardu ISO 14001:2015, je potrdila, da v NEK ustrezno upoštevamo zahteve sistema ravnanja z okoljem. Vpliv NEK na okolico je tako nizek, da pravzaprav ni merljiv. Tekočinski in plinski izpusti radioaktivnih snovi so bili tudi v tem gorivnem ciklusu daleč pod upravnimi omejitvami, prav tako toplotni vplivi na reko Savo. Ocena obremenitve prebivalstva zaradi obratovanja NEK kaže, da je bila leta 2017 letna doza na posameznega prebivalca približno 1 mikrosivert, kar je manj kot 0,1 odstotka doze, ki jo povprečno prejme človek zaradi naravnih virov sevanja (približno 2500 mikrosivertov).
Rezultate obsežnih meritev v okolju podrobno obravnava posebno poročilo Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško, ki ga vsako leto pripravi Institut Jožef Stefan v sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu, Institutom ťRuđer BoškovićŤ in podjetjem MEIS, storitve za okolje, NEK pa ga tudi objavi na svoji spletni strani.
V 29. gorivnem ciklusu smo uskladiščili 148 standardnih paketov z nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki (NSRAO), skupne prostornine okoli 32 kubičnih metrov. V skladu z ustaljeno prakso stalno pripravljamo pošiljke gorljivega odpada za sežig pri zunanjem izvajalcu. Lani smo za sežig pripravili 350 sodov z gorljivimi NSRAO, kar je primerna količina za transport; odpremo načrtujemo letos. Skupna prostornina radioaktivnih odpadkov v začasnem skladišču 28. 2. 2018 je bila približno 2284 kubičnih metrov, skupna aktivnost pa 16,4 terabekerela.
Zaključuje se opremljanje zgradbe za ravnanje z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov. Med remontom bomo vanjo prestavili vso tehnološko opremo za obdelavo radioaktivnih odpadkov, kot je visokotlačna stiskalnica, in opremo za njihove meritve. V sproščeni prostor bomo skladiščili pakete nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov.


Remont 2018


Remont je načrtovana zaustavitev elektrarne, med katero opravimo menjavo goriva, preverjanja, vzdrževalna dela in posodobitve. Med obratovanjem se lahko vzdržuje oprema, ki jo je mogoče izvzeti iz obratovanja, in uvajajo posodobitve, ki ne vplivajo na obratovanje elektrarne. Ostalo opravimo med remonti, zato so ti zelo delovno intenzivna obdobja; letošnji zaradi obsega in zahtevnosti del še posebej izstopa. Začel se bo 1. aprila 2018 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo predvidoma trajal slab mesec. Stroški remonta, ki jih ne vodimo posebej, so del stroškov vzdrževanja oziroma lastne cene električne energije iz NEK; vanjo so vključeni tudi stroški goriva in projektov posodobitev.
Visoki obratovalni standardi zahtevajo obsežna naložbena in ostala vzdrževalna dela. Da bi se ti procesi zaključili kakovostno, v zastavljenih rokih in ob stalnem zagotavljanju jedrske varnosti, potrebujemo dobro usposobljenost, pripravljenost, organizacijo, natančno planiranje, zbranost in sodelovanje delavcev NEK in delavcev pogodbenih partnerjev. Le dosledna in kakovostna izvedba načrtovanih del je lahko podlaga za dosego dobrih obratovalnih rezultatov v naslednjih gorivnih ciklusih. Zato smo s pripravami začeli že ob zaključku prejšnjega remonta, novembra 2016. Za letošnji remont je odprtih več kot 4200 delovnih nalogov, v najintenzivnejšem obdobju remonta pa se na elektrarni pričakuje 1800 delavcev, kar je trikrat toliko, kot je zaposlenih v NEK.
Vse aktivnosti vodijo in nadzirajo zaposleni v NEK, v izvedbo pa so vključeni zunanji pogodbeni izvajalci iz Slovenije in Hrvaške ter specializirani svetovni izvajalci specifičnih del v jedrski industriji. Poleg nadzora Uprave RS za jedrsko varnost bodo kakovost izvedbe remontnih del spremljale tudi pooblaščene organizacije in ob zaključku remonta podale svoje strokovno mnenje.
Med remontom bomo izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Z nadzornimi testi preverjamo in zagotavljamo, da so sistemi, strukture in komponente sposobne opraviti svojo nalogo. Nadzorne teste izvajamo tudi med obratovanjem, a med remontom, ko je elektrarna zaustavljena, je obseg testiranj bistveno večji.
Večji vzdrževalni posegi, ki bodo opravljeni med remontom: zamenjava 56 gorivnih elementov s svežimi, ultrazvočni in vizualni pregled gorivnih elementov sredice 30. ciklusa, revizija generatorja, zamenjava elektromotorja in notranjih delov reaktorske črpalke, zamenjava 6,3-kilovoltnih odklopnikov na električni varnostni zbiralki, zamenjava hladilnih enot motorjev in ventilacije zadrževalnega hrama, zamenjava vodil fisijskih celic, pregled sekundarne strani uparjalnikov, pregled reaktorske posode, inšpekcija opreme pod tlakom, remont nizkotlačne turbine, pregled izolacijskih ventilov glavne pare.

Nadaljujemo z vlaganji v tehnološko nadgradnjo


NEK na podlagi upravnih zahtev in industrijskih priporočil ter lastnih in mednarodnih obratovalnih izkušenj stalno dopolnjuje in posodablja tehnološke sisteme. Posodobitve povečujejo varnost in zanesljivost obratovanja. Med letošnjim remontom jih bomo izvedli devet; razdelimo jih lahko v dva sklopa: posodobitve za povečanje zanesljivosti obratovanja in posodobitve po Programu nadgradnje varnosti. Med njimi so:

Izgradnja pomožne komandne sobe
Najkompleksnejši in zahtevnejši projekt letošnjega remonta – izgradnja pomožne komandne sobe – je del Programa nadgradnje varnosti. Med prejšnjim remontom in obratovanjem v 29. gorivnem ciklusu smo opravili pripravljalna dela, med letošnjim pa bomo izpeljali najpomembnejši del projekta, saj bo v pomožni komandni sobi vzpostavljena funkcionalnost varnostne opreme, potrebne za varno zaustavitev elektrarne, kar se je do sedaj zagotavljajo z lokalnih zaustavitvenih panelov. V remontu 2019 pa bosta iz pomožne komandne sobe dokončno zagotovljena obratovalni nadzor in upravljanje še ostale opreme, potrebne za varno zaustavitev in ohlajanje elektrarne ob morebitnih nezgodnih stanjih razširjenih projektnih osnov.

Vgradnja dodatnih ventilov na tlačniku primarnega kroga
Modifikacija je del druge faze Programa nadgradnje varnosti. Na razbremenilni liniji tlačnika bo vgrajen nov obvodni cevovod z dvema zaporednima motornima ventiloma. Glavni namen novih ventilov je preprečevanje poškodb sredice za primer nezgodnih stanj razširjenih projektnih osnov.

Alternativno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema in reaktorske zgradbe
Modifikacija je del druge faze Programa nadgradnje varnosti. Obsega vgradnjo alternativnega sistema za odvajanje zaostale toplote iz primarnega sistema in zadrževalnega hrama z dodatno črpalko in toplotnim izmenjevalnikom. Sistem bo možno nadzirati in upravljati iz glavne kot tudi pomožne komandne sobe. Projekt bo v celoti zaključen v prihodnjem remontu.

Zamenjava vzbujalnika
V letošnjem remontu bo izveden drugi del zamenjave vzbujalnega sistema glavnega električnega generatorja. V preteklem remontu je bil zamenjan regulator napetosti, letos pa bo zamenjan vzbujalnik generatorja.  

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več