O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Po uspešnem gorivnem ciklusu so bo v NEK začel remont

Nuklearna elektrarna Krško uspešno zaključuje 28. gorivni ciklus, ki se je začel po zaključku remonta 17. maja 2015. Redni remont se bo začel 1. oktobra 2016 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo trajal predvidoma mesec dni. V osmem zaporednem 18-mesečnem gorivnem ciklusu je elektrarna obratovala izjemno stabilno, dosegla visoko raven jedrske varnosti ter v omrežje oddala 8,23 milijarde kilovatnih ur električne energije.

Ohranjanje visoke ravni varnosti ob prilagajanju zahtevnim razmeram na trgu električne energije 

Jedrska varnost, obratovalna in stroškovna učinkovitost, ki lastnikoma omogočata donosnost poslovanja kljub težkim razmeram na trgu električne energije, ter okoljska in družbena sprejemljivost dolgoročnega obratovanja so poslanstvo NEK. V današnjih okoliščinah, ko se cene električne energije na trgu še naprej znižujejo, je NEK, kot tudi ostala proizvodna podjetja električne energije, v nezavidljivem položaju, zato stroški poslovanja postajajo še pomembnejši. Ob soglasju obeh lastnikov smo tudi v NEK preverili možnosti optimizacije, ki temelji na pomembnem izhodišču, da ta ne sme poseči v doseženo raven jedrske varnosti in obratovalne stabilnosti. Ob upoštevanju tega izhodišča bomo optimizirali glavne stroškovne kategorije, ki predstavljajo pomembne deleže v strukturi odhodkov.

Povečanje ravni jedrske varnosti in s tem izpolnitev zahtev za dolgoročno obratovanje zagotavlja tudi Program nadgradnje varnosti NEK. Program izhaja iz obratovalnih izkušenj jedrske industrije po dogodkih na Japonskem leta 2011 in spreminjajočih se razmer v okolju; je tudi zahteva domače zakonodaje in evropska praksa. Njegov obseg opredeljujejo razširjeni projektni pogoji, ki temeljijo na inženirskih presojah, determinističnih in verjetnostnih ocenah skladno z dokumenti Mednarodne agencije za atomsko energijo in najboljšimi evropskimi praksami. S projektnimi pogoji so določene kombinacije naravnih in drugih nesreč, ki so zahtevnejše, kot so bile ob izvornem projektiranju NEK. Na teh izhodiščih uvajamo nove varnostne sisteme za zagotovitev dodatne odpornosti elektrarne na tovrstne sicer malo verjetne dogodke. Program nadgradnje varnosti, s katerim soglašata lastnika, v glavnem poteka v skladu s časovnim načrtom v treh fazah. Prva faza Programa je že končana. Dva nova pasivna sistema za zagotavljanje celovitosti zadrževalnega hrama sta bila vgrajena leta 2013. Projekti druge faze, ki naj bi bila zaključena do konca leta 2018, obsegajo: izgradnjo pomožne komandne sobe in premestitev tehničnega podpornega centra za primer nesreče v obstoječo posebej utrjeno zgradbo, dodaten neodvisen sistem za zmanjševanje tlaka reaktorskega hladilnega sistema za primer nesreče, alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo, dolgoročno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema in zadrževalnega hrama, zagotavljanje poplavne varnosti tudi za primer, če bi bil plato NEK zalit, ter nadgradnjo obstoječega operativnega podpornega centra za dolgoročno zagotavljanje varnih pogojev za delo in bivanje osebja za obvladovanje nesreče. Zaradi sistema javnega naročanja je realizacija posameznih projektov žal časovno ogrožena; s tem nastajajo nepotrebna tveganja za varno obratovanje NEK.

Tretja faza se bo zaključila predvidoma do konca leta 2021. Del te faze je tudi uvedba suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva v odpornih, neprepustno zaprtih zabojnikih. Tovrstno skladiščenje je tehnično varnejše, saj ni odvisno od virov energije in je v svetu sprejeto kot najbolj ustrezen in razširjen način začasnega skladiščenja izrabljenega goriva. Izvedba Programa nadgradnje varnosti NEK omogoča dolgoročno varno obratovanje elektrarne ter pomeni ustrezno upoštevanje obratovalnih izkušenj in novih sodobnih varnostnih standardov. NEK bo po končani načrtovani varnostni nadgradnji primerljiva z novimi elektrarnami.

Letos jeseni bo v NEK potekal kontrolni pregled Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO. Strokovnjaki bodo preverili stanje in izpolnitev danih priporočil. Začele pa so se tudi priprave na obisk skupine OSART (Operational Safety Assessment Review Team), ki bo prihodnje leto pregledovala elektrarno. Namen tega pregleda, ki ga izvaja Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE), je oceniti ustreznost upoštevanja standardov agencije in prepoznati morebitna področja za izboljšave. To bo četrta takšna misija v NEK, ki bo potekala na podlagi zahteve Uprave RS za jedrsko varnost. Agencija bo prihodnje leto organizirala tudi misijo EPREV, ki bo preverila pripravljenost za primer jedrske nesreče v NEK na lokalni in državni ravni.

Dobri obratovalni rezultati ob doslednem upoštevanju predpisov in standardov


V 28. gorivnem ciklusu, je NEK v omrežje oddala 8 230 256 megavatnih ur (MWh) električne energije (ocena z dne 23. 9. 2016), kar je nekoliko več, kot je načrtovala (8 148 000 MWh). Ob tem je bila elektrarna le enkrat načrtovano zaustavljena za kratek čas zaradi zamenjave merilnikov temperature reaktorskega hladila.

Tekočinski in plinski izpusti radioaktivnih snovi so bili tudi v 28. gorivnem ciklusu daleč pod upravnimi omejitvami, prav tako toplotni vplivi na reko Savo. Ocena obremenitve prebivalstva zaradi obratovanja NEK kaže, da je bila leta 2015 letna doza na posameznega prebivalca 0,18 mikrosiverta, kar je 0,008 % naravnega ozadja, ki ga povzročata radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja (2370 mikrosivertov).

V 28. gorivnem ciklusu smo uskladiščili 179 standardnih paketov z nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki, skupne prostornine okoli 37 kubičnih metrov. V skladu z ustaljeno prakso se stalno pripravljajo pošiljke gorljivega odpada za sežig pri zunanjem izvajalcu. Skupna prostornina radioaktivnih odpadkov v začasnem skladišču na dan 31. avgust 2016 je bila približno 2264 kubičnih metrov, skupna aktivnost pa 17,8 terabekerela.

Od lanske jeseni poteka načrtovana rekonstrukcija prostora za ravnanje z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov. Po izgradnji nove zgradbe bomo vanjo iz začasnega skladišča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke prestavili tehnološko opremo za obdelavo, kot je visokotlačna stiskalnica, in opremo za meritve ter tako premostili obdobje do izgradnje končnega odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke.

Remont 2016


Po temeljitih pripravah, sklenjenih pogodbah za dobavo materiala in storitev, dobavi materiala ter zaključenih usposabljanjih zaposlenih in zunanjih izvajalcev del se bo v NEK v soboto, 1. oktobra 2016, začel redni remont, ki bo trajal mesec dni. Dela, za katera je odprtih skoraj 4100 delovnih nalogov, bo poleg zaposlenih v NEK opravilo nad 1000 delavcev več kot 60 podjetij pogodbenih izvajalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja.

Večji vzdrževalni posegi, ki bodo izvedeni med remontom: zamenjava 56 gorivnih elementov s svežimi, zamenjava 15 kontrolnih palic z novimi, vizualni pregled gorivnih elementov sredice 29. ciklusa in pregled tesnosti gorivnih srajčk vsega goriva iz 28. obratovalnega ciklusa, pregled vseh kontrolnih palic z metodo vrtinčnih tokov, pregled reaktorske posode, pregled sekundarne strani uparjalnikov, 10-letni test tesnosti zadrževalnega hrama, remont glavnega električnega generatorja, pregled regulacijskih ventilov turbine, zamenjava izmenjevalnikov hladilnih enot zadrževalnega hrama, zamenjava 4 razsmernikov (inverterjev) za pretvarjanje enosmernega toka v izmenični.

NEK stalno dopolnjuje in posodablja tehnološke sisteme, delovne procese in organizacijo ter tako povečuje varnost in zanesljivost obratovanja. Odločitve o tehnoloških posodobitvah – med letošnjim remontom bo izvedenih 27 posodobitev različnega obsega in zahtevnosti – temeljijo na predpisih in industrijskih priporočilih ter lastnih in mednarodnih obratovalnih izkušnjah. Razdelimo jih lahko v tri sklope: prilagoditve sistemov in struktur, ki bodo zagotavljale varnost in zanesljivost obratovanja NEK tudi ob sočasnem obratovanju Hidroelektrarne Brežice, posodobitve za povečanje zanesljivosti obratovanja in posodobitve po Programu nadgradnje varnosti.

Naš cilj je, da so vsa remontna dela – menjava goriva, preventivni pregledi in vzdrževalni posegi ter posodobitve sistemov, opreme in struktur – opravljena kakovostno in v načrtovanih rokih, da bomo izpolnili pogoje za varno in zanesljivo delovanje elektrarne v naslednjem gorivnem ciklusu.

Kakovost opravljenih remontnih del bo nadzorovala Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost s pooblaščenimi strokovnimi organizacijami.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več