O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Strateški razvojni načrt

Po treh desetletjih uspešnega komercialnega obratovanja je Nuklearna elektrarna Krško dosegla zastavljene cilje, da bo po standardnih merilih jedrske varnosti, stabilnosti obratovanja in poslovne učinkovitosti trajno uvrščena med četrtino najboljših obratujočih jedrskih elektrarn v svetu. Ob vstopu elektrarne v drugo polovico obratovalne dobe smo na novo ovrednotili naše strateške usmeritve in opredelili ključne cilje.

Skozi niz skrbno načrtovanih ter delovno naravnanih in strokovno vodenih delavnic v organizaciji podjetja Vibacom, pod vodstvom Violete Bulc, smo po principu evolucijskega in trajnostnega razvoja, ki vključuje inovacijske pristope in aktivira participacijo vseh zaposlenih, oblikovali vizijo, ključne cilje in akcijske načrte za njihovo izpolnitev. V ta proces smo vključili širšo skupino vodstvenega osebja elektrarne in predstavnike mlajše generacije, saj se nam je v zadnjih petih letih v okviru zamenjave generacij priključilo več kot 250 novih sodelavcev. Naš cilj je bilo izboljšanje organizacijske učinkovitosti, ki ga lahko dosežemo skozi poosebljanje visokih vrednot, sodobno organizacijsko kulturo, ustrezno komunikacijo in motivacijo zaposlenih, učinkovito vodenje ter zagotavljanje kariernega razvoja.


V drugo polovico obratovalne dobe tako vstopamo z jasno opredeljeno vizijo, poslanstvom in razvojnim načrtom, ki so gradniki naših temeljnih dokumentov.
Naša nova vizija je podprta s tremi strateškimi dokumenti podjetja:

  • Kodeks varnostne in poslovne etike,
  • Notranje usmeritve in cilji – petletni razvojni načrt,
  • Sistem vodenja – procesna organizacija.


Kodeks varnostne in poslovne etike podaja osnovna načela našega etičnega in moralnega ravnanja. Opredeljuje temeljne in osebne vrednote, vizijo in poslanstvo ter načela vedênja in delovanja v naših medsebojnih odnosih. Kodeks usmerja naše delovanje in govori o tem kdo smo, v kaj verjamemo in kaj pričakujemo od sodelavcev in vseh, ki z nami sodelujejo.


Notranje usmeritve in cilji – petletni razvojni načrt določa kaj želimo doseči, definira politike oziroma usmeritve na ključnih področjih našega dela, opredeljuje ključne cilje za petletno obdobje, strategije za doseganje ciljev in akcijske načrte organizacijskih enot. Predstavlja konkretizacijo naše vizije: biti zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni.


Sistem vodenja – procesna organizacija pomeni nov razvojni korak na področju vodenja in upravljanja,saj predstavlja bistvene elemente sodobnega vodenja in upravljanja gospodarske družbe s procesno naravnanostjo. Z definiranjem procesov,opredelitvijo njihovih vsebin ter usmeritvami vodstva so podane osnove za kvalitetno participacijo vseh zaposlenih in za uresničitev visokih ciljev.


Vsi trije strateški dokumenti tvorijo celoto. Sistem vodenja skupaj s Kodeksom varnostne in poslovne etike, petletnim razvojnim načrtom – Notranjimi usmeritvami in cilji ter učinkovito Notranjo organizacijo predstavlja sodoben in celovit poslovni okvir, ki je usklajen s sodobnimi standardi učinkovitega vodenja gospodarskih družb, standardi jedrske industrije in upravnimi zahtevami. Istočasno je odraz naših visokih ambicij.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je elektrarna obratovala varno in zanesljivo, s polno zmogljivosti in proizvodnjo, ki je presegla načrtovano. Poslovali smo uspešno ter v skladu z odobrenim gospodarskim načrtom. Vsi ti dosežki so rezultat visoke zavzetosti zaposlenih in odločenosti, da dosežemo zastavljene cilje.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več