O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Tudi Meddržavna komisija podprla dolgoročno obratovanje NEK

Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja meddržavne pogodbe ocenila obratovanje in poslovanje NEK v zadnjih petih letih kot zelo dobro, podprla podaljšanje njene obratovalne dobe in soglašala z izgradnjo suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva na lokaciji NEK.

Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, se je po petih letih sestala 20. julija. Delegaciji sta vodila slovenski minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in hrvaški minister za gospodarstvo Ivan Vrdoljak. Komisija je sprejela poročilo Uprave NEK o delovanju in poslovanju v obdobju zadnjih petih let in soglašala, da so bile operativne določbe meddržavne pogodbe v obdobju od zadnje seje komisije izvedene odgovorno in uspešno ter da so doseženi zelo dobri obratovalni, varnostni, ekonomski in investicijski rezultati.


Po zaključenih upravnih postopkih, ko je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost odobrila spremembe Zaključnega varnostnega poročila in Tehničnih specifikacij v zvezi s podaljšanjem obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let, je meddržavna komisija skladno s pogodbo podprla odločitev družbenikov NEK za podaljšanje obratovalne dobe NEK do leta 2043.


Zaradi novih okoliščin, povezanih s podaljšanjem obratovanja NEK, je meddržavna komisija zadolžila strokovne organizacije, da v treh mesecih pripravijo predlog projektne naloge za izdelavo revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva ter revizije Programa razgradnje NEK. Do izdelave teh programov in njunega sprejetja ostajajo vplačila v hrvaški in slovenski sklad za razgradnjo na dosedanji ravni. Komisija je bila seznanjena tudi s poročili o stanju zbranih sredstev v obeh skladih za financiranje razgradnje NEK. Prav tako je komisija skladno z mednarodnimi obveznostmi in priporočili ter s ciljem trajnega zagotavljanja jedrske varnosti soglašala z izgradnjo suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva na lokaciji NEK do konca njene obratovalne dobe.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več