O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Izjava za javnost v zvezi s trditvami gospoda Ivana Vrdoljaka

Menimo, da komunikacija v javnem medijskem prostoru ni produktiven način soočanja, vendar nam je gospod Ivan Vrdoljak s svojimi izjavami tak način vsilil. Zato je član uprave Hrvoje Perharić medijem iz Hrvaške in Slovenije danes podal izjavo v zvezi s trditvami gospoda Ivana Vrdoljaka v preteklih dneh glede: podane kazenske ovadbe državnemu tožilstvu RH zaradi izrečenih groženj gospoda Ivana Vrdoljaka, neupoštevanja Meddržavne pogodbe v škodo Hrvaške, zavračanja slovenskega družbenika NEK, d. o. o., da bi razrešil člana Uprave, podanega suma, da gre za konflikt interesov.

Kazenska ovadba zoper gospoda Ivana Vrdoljaka

Hrvoje Perharić je ponovno potrdil, da mu je gospod Ivan Vrdoljak leta 2015, ko je bil minister za gospodarstvo, po telefonu grozil (kot so to prenesli mediji iz dokumentacije, pridobljene od državnega tožilstva RH). Kazenska ovadba temelji na resnični izjavi. Zavračamo insinuacije gospoda Ivana Vrdoljaka, da naj bi bila kazenska ovadba podana na podlagi lažne izjave, ki bi jo spodbudil kdor koli s slovenske strani. Kazenska ovadba je bila podana izključno na podlagi osebne odločitve člana uprave.

Neupoštevanje Meddržavne pogodbe v škodo Hrvaške

Nekaj uvodnih ugotovitev:
V obdobju od leta 2004 do danes je bilo v skupnih zapisnikih vseh sej (na ministrski ravni) Meddržavne komisije za spremljanje Meddržavne pogodbe ugotovljeno:

  • dosledno upoštevanje in izvajanje določb Meddržavne pogodbe,
  • da NEK dosega izjemne varnostne, obratovalne, razvojne in ekonomske rezultate,
  • da gospodarske načrte in njihovo realizacijo redno potrjujeta nadzorni svet družbe in skupščina družbe.

Gospod Ivan Vrdoljak navaja kot kronski argument, s katerim naj bi dokazoval neupoštevanje Meddržavne pogodbe, stran, izločeno iz poročila uprave NEK o izvajanju Meddržavne pogodbe in Družbene pogodbe, ki je bilo predstavljeno na 10. seji Meddržavne komisije za spremljanje Meddržavne pogodbe v letu 2015. Gospod Ivan Vrdoljak je bil kot minister za gospodarstvo RH predsednik hrvaške delegacije in je bil na 10. seji, vendar ni sodeloval v razpravi in ni imel kakršnih koli pripomb v zvezi s poročilom uprave NEK o izvajanju Meddržavne pogodbe. Podpisal je skupni zapisnik, v katerem je bilo soglasno ugotovljeno in je bil tudi sprejet sklep, da je izvajanje Meddržavne pogodbe uspešno in odgovorno in da so bili doseženi zelo dobri obratovalni, varnostni, ekonomski in investicijski rezultati. Gospod Ivan Vrdoljak je imel možnost predlagati nasproten sklep in o tem obvestiti Vlado RH, vendar tega ni storil. Gospod Ivan Vrdoljak ni podal argumentov, zakaj so danes njegove trditve popolnoma nasprotne, čeprav ima isti vir informacij, kot ga je imel pred tremi leti na 10. seji Meddržavne komisije.

V letu 2017 je bila 11. seja komisije za spremljanje izvajanja Meddržavne pogodbe. V skupnem zapisniku je Mednarodna komisija sprejela sklep, da je bilo operativno izvajanje določb Meddržavne pogodbe v obdobju od zadnje seje komisije odgovorno in uspešno in da so bili doseženi zelo dobri obratovalni, varnostni in ekonomski rezultati.

Zakaj gospod Ivan Vrdoljak v triletnem obdobju ni prenesel svojih ugotovitev in argumentov svojim koalicijskim partnerjem in strankarskim predstavnikom, ki so bili člani hrvaške delegacije na 11. seji?

Gospod Ivan Vrdoljak popolnoma zgrešeno tolmači določbe Meddržavne pogodbe, ko trdi, da bi NEK morala zagotoviti sodelovanje firm iz RH in RS v istem razmerju. To bi pomenilo, da je veljaven kriterij za izbiro dobavitelja in izvajalca del nacionalna pripadnost firme. Mednarodna pogodba zagotovo ne nalaga take obveznosti, ker bi bila to groba kršitev vseh načel in zakonskih norm, ki govorijo o prosti trgovinski izmenjavi na ravni RS, RH, EU in celo globalno. Tisto, o čemer Meddržavna pogodba govori, je, da se dobavitelji in izvajalci iz RH in RS v vsem enako obravnavajo in da bo NEK sodelovala s firmami iz RH in RS, ki izpolnjujejo pogoje kvalificiranih izvajalcev del v jedrskih elektrarnah. Poleg tega, da gospod Ivan Vrdoljak ne pozna in ne razume Meddržavne pogodbe, tudi zlonamerno in tendenciozno manipulira z njegovimi določbami.
NEK je zavezanka za javno naročanje in je dolžna upoštevati in slediti določbam Zakona o javnem naročanju RS. Nacionalna pripadnost firme kot kriterij izbire ni dopusten in pomeni grobo kršitev Zakona o javnem naročanju. Gospod Ivan Vrdoljak de facto poziva NEK na odgovornost, ker ravna v skladu z zakonom, ter sugerira in pričakuje, da bo uprava NEK ravnala v nasprotju s pozitivnimi zakoni RS in EU.

Gospod Ivan Vrdoljak ni komentiral in podal iz poročila uprave NEK z 10. seje Meddržavne komisije naslednjega:

  • da je del ponudb pri pozivih za oddajo ponudb hrvaških firm (firma, registrirana in s sedežem v RH) na ravni 14,8 odstotkov; hrvaške firme torej niso predložile ponudb v 85,2 odstotka pozivov za oddajo ponudb,
  • da je uspešnost (delež izdanih naročil glede na prejete ponudbe) hrvaških firm na ravni 50,6 odstotka,
  • da so v delež izvajalcev del iz RS vključene hčerinske firme ustanoviteljev iz RH, ustanovljene v RS zaradi njihovih poslovnih interesov, ki pa imajo za izvajanje del v znatni meri zaposlene delavce državljane RH.

Gospod Ivan Vrdoljak verjetno iz lastnih izkušenj meni, da se v sistemu javnega naročanja izdajajo naročila/pogodbe brez poprej objavljene razpisne dokumentacije, posebej pa brez obveznosti predložitve ponudbe.
Konstrukt gospoda Ivana Vrdoljaka o ravni škode v breme RH je nesmiseln. Tudi v svojih premisah in izračunih, ne glede na to, da je bil minister za gospodarstvo, ne ve in ne verjame, da se delovna mesta odpirajo s povečevanjem konkurenčnosti in inovativnosti v gospodarstvu.

Zavračanje slovenskega družbenika NEK, d. o. o., da bi razrešil člana uprave

Nekaj uvodnih ugotovitev:

  • shema upravljanja NEK temelji na načelih Meddržavne pogodbe z odločanjem s soglasjem obeh družbenikov v vseh organih upravljanja (skupščina, nadzorni svet, uprava),
  • nuklearna elektrarna ni običajna gospodarska družba, temveč jedrski objekt z visokimi tveganji, ki potrebuje specifično, visoko usposobljeno in odgovorno upravo (z visoko ravnjo varnostne kulture),
  • izjemni varnostni, obratovalni, razvojni in ekonomski rezultati NEK so plod skupnega kompetentnega vodstva in strokovnega in kompetentnega kolektiva,
  • v interesu obeh družbenikov in širše javnosti je, da NEK tudi naprej dosega visoke rezultate na podlagi pozitivnega in produktivnega sodelovanja kot edinega možnega načela za delovanje.

Gospod Ivan Vrdoljak problematizira zavračanje slovenskega družbenika, da bi razrešil sedanjega člana uprave NEK, ker naj bi se ohranila povezava, iz katere naj bi imel slovenski družbenik ogromne koristi, seveda, v škodo hrvaškega družbenika. Gospod Vrdoljak se ni niti potrudil izmisliti si argumente/dokaze za obstoj takšne povezave.
Odločno zavračamo navedbe gospoda Vrdoljaka.

Gospod Vrdoljak želi z obtožbo, ki temelji na veliki laži, preusmeriti pozornost s srži problema – ta pa je vsiliti absolutno nekompetentnega in nesprejemljivega kandidata za imenovanje na mesto člana uprave NEK.

Iz zapisnika 39. skupščine družbe je popolnoma jasno, da slovenski družbenik ne nasprotuje pravici hrvaškega družbenika, da imenuje novega člana uprave. Dalje iz zapisnika izhaja, da slovenski družbenik ne podpira razrešitve Hrvoja Perharića in imenovanja ťkandidataŤ, ker ta ne ustreza niti minimalnim standardom, določenim v pozitivni zakonodaji s področja jedrske varnosti kot tudi v Meddržavni pogodbi in Družbeni pogodbi.
Gospod Vrdoljak agresivno vsiljuje svojega nekompetentnega kandidata in arogantno ignorira dejstvo, da so analize pokazale, da so bili vzroki nesreč v Černobilu in Fukušimi katastrofalne odločitve nekompetentnih ljudi na vodilnih mestih.

V primeru, ko skupščina ne more odločiti, ker ni soglasja, je določen postopek za sprejetje končne odločitve. Čeprav je bil gospod Ivan Vrdoljak kot minister za gospodarstvo v položaju, ko bi lahko sprožil postopek za sprejetje končne odločitve v sporu o razrešitvi/imenovanju člana uprave NEK, tega ni storil. Ni izbral civilizirane poti, izbral je nasilje.

Podan sum, da gre za konflikt interesov

Hrvoje Perharić je pojasnil tudi očitke glede podjetja Enconet: ťNisem bil ustanovitelj in tudi nikoli nisem imel deležev v firmi Enconet. Firma Enconet je v NEK prisotna kot izvajalec del že skoraj 30 let. Bil sem ustanovitelj firme Enteko. Firma Enteko ni nikoli sodelovala s firmo Enconet niti nastopala skupaj z njo. Ustanovitveni vložek firme Enteko je bil prenesen na firmo Enconet pred nastopom funkcije člana uprave NEK. Od takrat do danes nisem imel in nimam lastniškega ali solastniškega deleža v nobeni gospodarski družbi.

Član uprave NEK je ob koncu sporočil, da ne glede na nadaljnje reakcije gospoda Vrdoljaka ali drugih ne želimo več sodelovati v javnem komentiranju.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več