O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Izpostavljenost naravnemu ionizirajočemu sevanju v okolici NEK lahko določimo zelo natančno na podlagi meritev, ki jih izvajajo neodvisni pooblaščeni izvajalci nadzora iz Slovenije in Hrvaške. Poročilo Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško za leto 2023 ugotavlja, da so bili tudi v preteklem letu sevalni vplivi elektrarne daleč pod upravno določenimi mejami ter zanemarljivi v primerjavi z naravnim sevanjem, doznimi omejitvami in avtoriziranimi mejami.  

V okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici NEK neodvisne institucije  — Institut Jožef Stefan, Zavod za varstvo pri delu, Institut Ruđer Bošković, MEIS ter NEK kot zavezanec — opravljajo obsežne meritve zraka, zemlje, vode, hrane in živinske krme na več deset lokacijah.

Vsi sevalni učinki NEK ob ograji NEK ter 350 metrov nizvodno od jezu NEK na prebivalstvo v okolici so ocenjeni na manj kot 0,00005 mikrosivertov (µSv), kar je 0,001 % značilnega neizogibnega naravnega ozadja, ki za preteklo leto znaša 5750 mikrosivertov, ki ga povzročata predvsem radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja.

V letu 2023 je bila izdelana nova ocena povprečne letne doze zaradi naravnega sevanja v Sloveniji ter določena na 5,98 mSv ± 0,6 mSv (5980 mikrosivertov ± 600 mikrosivertov).

Poročilo štirih pooblaščenih organizacij iz dveh držav v izvlečku ugotavlja: »da je bil skupni učinek NEK na prebivalstvo v vseh primerih manj kot 1 % avtorizirane meje, kar pomeni, da objekti NEK ne vplivajo na sevalno obremenitev prebivalcev v okolici,« in še, da »iz vseh obsežnih meritev in analiz lahko sklenemo, da NEK proizvaja čisto, učinkovito in nizkoogljično energijo, ki je bistvena za zadovoljevanje trenutnih in prihodnjih energetskih potreb ter reševanje globalnih podnebnih sprememb.«

Poročilo neodvisnih inštitucij je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več