O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Para se iz parogeneratora vodi po parovodu na lopatice rotora visokotlačne i niskotlačnih turbina. U njima se energija pare pretvara u mehaničku energiju, pa se s pomoću pare okreće rotor turbine, koji vrti rotor električnog generatora.

Zadaća turbina je pretvorba toplinske energije pare iz parogeneratora u kinetičku energiju rotora turbina, koji su povezani s rotorom generatora.

Para s tlakom oko 64 bara ulazi u visokotlačnu turbinu kroz regulacijsko-zaustavne ventile. U visokotlačnoj turbini rasteže se do tlaka 9 bara, a zatim relativno mokra para otječe u separator i pregrijač pare. Separator pare odvaja nastale kapljice vode, a zasićena se para na sljedećem stupnju pregrijava da se poboljša iskorištenje sekundarnog sustava. Pregrijana se para u dvjema niskotlačnim turbinama konačno iskoristi i izađe iz turbine s tlakom 0,03 bara i temperaturom oko 25 Celzijevih stupnjeva. To znači da zapravo miruje jer je svu energiju predala turbini. Točku do koje se para hladi određuje temperatura rijeke Save, čime utječe na termodinamičko iskorištenje elektrane.

Tehnički podaci pune snage elektrane

Maksimalna snaga
730 MW
Protok pare
1090 kg/s
Ulazni tlak svježe pare
6,4 MPa (64 bara)
Temperatura svježe pare
280 ˚C
Brzina vrtnje turbine
1500 o/min