O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Kod različitih protoka odnosno vodostaja rijeke Save osigurava dovoljnu količinu vode za hlađenje kondenzatora i ostalih sustava elektrane. U normalnim uvjetima nivo rijeke Save osigurava Hidroelektrana Brežice.

Automatsko ili ručno upravljanje ustavama na rijeci Savi elektrani osigurava dovoljnu količinu vode iz Save, koja se koristi kao medij za hlađenje kondenzatora.

Brana na rijeci Savi ima zadaću osiguravati minimalnu potrebnu kotu (visinu) akumulacije od 150 metara nadmorske visine, koja je potrebna za crpenje 25 m3 rashladne vode na sekundu za normalan pogon elektrane.

Branu čini šest preljevnih polja širine od 15 metara. Duljina brane je 115 metara. Širina brane sa slapištem iznosi 18,80 metra.

Nakon izgradnje brane Hidroelektrane Brežice razina vode rijeke Save na području NEK-a povišena je za približno tri metra, pa sada HE Brežice regulira razinu vode. Naše ustave su podignute i pripremljene za regulaciju ako bi bilo potrebno zamijeniti ustave HE Brežice.