Ciljevi i načela sigurnosti

Sigurnost nuklearnih objekata nije važna samo na državnoj, nego i na međunarodnoj razini; zato je Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) osnovala posebnu skupinu stručnjaka, nazvanu INSAG (International Safety Advisory Group). Ta je skupina već 1988. godine izradila dokument pod nazivom Osnovna sigurnosna načela za nuklearne elektrane (Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants), u kojem su sažeta uz međunarodnu suglasnost dogovorena načela.

Tri temeljna cilja zaštite, nuklearnu zaštitu, zaštitu od zračenja i tehničku zaštitu, možemo ostvariti ostvarenjem četiriju zajedničkih načela:

  • temeljnih načela upravljanja,
  • načela dubinske zaštite,
  • općih tehničkih načela,
  • specifičnih tehničkih načela.

Ciljeve i načela zaštite prikazuje donja tablica (INSAG-ov sustav ciljeva i načela zaštite):

Ciljevi i načela sigurnosti