Okoliš

Utjecaji nuklearnih elektrana na okoliš u odnosu na utjecaje, primjerice, termoelektrana iznimno su maleni. Naime, nuklearne elektrane ne ispuštaju u atmosferu CO2 i time ne pridonose globalnom učinku staklenika. Izračuni pokazuju da upotreba nuklearne energije Europi godišnje uštedi ispust oko 800 milijuna tona CO2. Za jednaku bi se uštedu, primjerice, s ceste moralo ukloniti čak 200 milijuna automobila.

Radioaktivno zračenje

Svaki stanovnik Zemlje izložen je radioaktivnome zračenju. Prirodno zračenje čine zračenje radioaktivnih kamenina i ono koje dolazi iz svemira. Među umjetne izvore radioaktivnoga zračenja uvrštavamo djelovanje nuklearnih elektrana te radioaktivne izvore u medicini, industriji i istraživačkoj djelatnosti.

Utjecaj radioaktivnoga zračenja iz nuklearnih elektrana čak je 1000 puta manji od zračenja iz prirodnoga okoliša. Za zaštitu od zračenja iz elektrane temeljito se brinemo. U NEK-u bi u slučaju nezgode niz usporednih fizičkih pregrada spriječio širenje radioaktivnosti u okoliš.

Ostali utjecaji

Među utjecaje NEK-a na okoliš spada i zagrijavanje rijeke Save za nekoliko stupnjeva. Savska voda u kondenzatoru hladi paru i pretvara je u vodu koju crpke potiskuju natrag u parogenerator. Naime, pri pretvaranju toplinske energije u električnu, zbog prirode fizikalnoga procesa, nije moguće iskoristiti svu toplinu. Tako dio te topline u obliku ugrijane vode dospijeva u rijeku Savu.