O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Rad u NEK-u

Ljudi sa znanjem

NEK-u je potreban kontinuitet stručne osposobljenosti, koju već desetljećima jamče iskušeni stručnjaci svojim znanjem, odnosom prema radu i visokom sigurnosnom kulturom. U nuklearnoj industriji nužni su odgovarajuće osposobljeni zaposlenici.

Nataša,

inženjerka instrumentacijskog održavanja

Rad u instrumentacijskom održavanju, gdje se brinemo o pravilnom djelovanju mjernih i regulacijskih sustava u elektrani, raznoliko je i dinamično. Često sudjelujemo s ostalim službama, što donosi širinu i omogućuje timski rad. Raditi u timu, gdje postoji međusobno poštovanje, otvorena komunikacija i povjerenje neprocjenjivo je.

Peter,

specijalist stabilnih uređaja Elektroodržavanja

Elektrooprema je dio tehnološke cjeline koja doprinosi sigurnosti i pouzdanosti pogona. Visoku raspoloživost postižemo održavanjem sustava besprekidnog napajanja, regulacijskih transformatora, punjača baterija, baterijskih napajanja, upravljačkih ploča, niskonaponskih prekidača ... Specijalisti stabilnih uređaja brinu i o preuzimanju, ugradnji i ispitivanju nove opreme te o pripremi postupaka održavanja. Siguran, savjestan rad i nadograđivanje znanja stalan su i važan dio mojih nastojanja.

Kristjan,

tehničar Strojnog održavanja

U našoj ekipi održavanja brinemo o pogonskoj pripremljenosti crpki, koje su sastavni dio brojnih sustava. Stalno praćenje stanja opreme, razina ulja, vibracijskog stanja i pogonskih parametara dio je moje svakodnevice. Za obavljanje širokog spektra aktivnosti održavanja potrebna je ozbiljnost i profesionalnost, za što se trudimo i stalnim osposobljavanjem. Drago mi je da nadograđivanju kompetencija u elektrani poklanjamo puno pozornosti i vremena.

Lara,

vodeća instruktorica osposobljavanja pogonskog osoblja  

U sudjelovanju s vodstvom proizvodnje i ostalim instruktorima kao vodeća instruktorica osposobljavanja pogonskog osoblja brinem o kontinuiranom osposobljavanju novog i postojećeg pogonskog osoblja. Pogonsko iskustvo, industrijski standardi, poštovanje postupaka i međugeneracijski prijenos znanja uvijek osiguravaju našu najvišu razinu stručnosti na područjima nadzora i upravljanja elektranom, promjena pogonskih stanja i odgovarajućeg odzivanja na pogonske događaje.

Silvo,

voditelj smjene u komandnoj sobi

Sa svojom ekipom i još šest ekipa s voditeljima smjene pogona 24 sata dnevno svakog dana u godini nadziremo i upravljamo tehnološkim procesom proizvodnje električne energije na siguran, pouzdan i učinkovit način. Brinemo o odobrenju svih aktivnosti u tehnološkom dijelu elektrane i pratimo odluke o promjenama stanja elektrane tijekom puštanja u pogon, pogona na snazi i zaustave. Voditelj smjene osigurava i primjerene radne uvjete kako bi se održavala visoka razina nuklearne sigurnosti i ostvarili postavljeni proizvodni ciljevi. Nadzirati i upravljati tehnološkim procesom proizvodnje električne energije za sve članove pogonske posade znači veliku odgovornost, koju ispunjavamo predanim radom i neprekidnim usavršavanjem.

Tilen,

vodeći inženjer planiranja

U odjelu planiranja zaduženi smo za pripremu terminskih planova za aktivnosti prije remonta, provedbe remonta, aktivnosti na snazi i zaustave u nuždi. Također brinemo o postupku radnog naloga, koji je jedan od središnjih postupaka elektrane. U pripremi terminskih planova glavno je načelo osiguravanje nuklearne sigurnosti u svim pogonskim stanjima od zamjene goriva tijekom remonta do pogona na punoj snazi. Unatoč tome da je danas osnovni alat planera računalo i da većinu svog rada obavi u uredu, posao je vrlo dinamičan i traži podosta komunikacije i koordinacije među različitim odjelima u elektrani. Posebno je intenzivan tijekom remonta. Raditi u Planu čini mi veliko zadovoljstvo, osobito zbog kolegijalnog odnosa u odjelu, motiviranih suradnika i izazova kojih nikad ne nedostaje.

Franc,

vodeći inženjer nadzornih ispitivanja

U odjelu nadzornih ispitivanja proizvodnje redovno ispitujemo sigurnosnu opremu, kao što su crpke, dizelski agregati, ventili, sigurnosni signali i ostalo. Osiguravanje pogonske pripremljenosti spomenute opreme ključno je za sigurnost elektrane, koja je uvijek naš zajednički cilj. Posao je povezan s puno odgovornosti i ne dopušta greške. Nadzorna ispitivanja uvijek se odvijaju u sudjelovanju s raznim odjelima, osobito odjelima tehničke operative i inženjerstva. Pritom su dodatna motivacija odnosi poštovanja i dobra komunikacija među nama.

Blaž i Robert,

inženjeri sustava

Inženjeri sustava brinu o pojedinim sustavima elektrane te ih nadziru. Naš je posao važna veza među pogonskim aktivnostima i aktivnostima održavanja te tehnoloških nadogradnji u elektrani. Pritom je ključno produbljeno znanje o pojedinom sustavu i pripadajućim komponentama. Na takvoj osnovi svom odgovornošću osiguravamo dobru kondiciju svih sustava te stalno ih nadziremo. Zaduženi smo i za ispitivanja svih modernizacija i nadogradnji. Također smo dio projektnog tima svake aktivnosti koja se odvija u tehnološkom dijelu elektrane.

Matjaž i Matija,

strojari opreme

Posao strojara opreme vrlo je dinamičan, raznolik i odgovoran. Produžena smo ruka operatera u komandnoj sobi. Obilazimo i nadziremo opremu te rukujemo njome. Dobro poznavanje sustava, timski rad i dobra komunikacija u ekipi ključni su za pravovremeno otkrivanje možebitnih odstupanja na opremi. Time doprinosimo nesmetanom i sigurnom pogonu elektrane. Nadogradnja sigurnosne opreme i uvođenje novih tehnologija traže mnogo novih znanja, koja stalno stječemo programom stručnog osposobljavanja. Dobri odnosi u službi i smjeni razlog su da taj posao obavljamo sa zadovoljstvom već niz godina.

Jasmina,

inženjerka radiokemije

Ključno je područje mog posla osiguravanje kvalitete radiokemijskih metoda. Stručno područje, koje obuhvaća ispunjavanje niza zahtjeva, na svakom me koraku potiče na stalno razmišljanje o tome kako dodatno poboljšati uhodane radne postupke i doprinijeti napretku. Stručna osposobljavanja, sudjelovanje s ljudima različitih struka i dobri kolegijalni odnosi omogućuju mi, osim profesionalnog, i osobni razvoj.

Miro,

specijalist radiološkog nadzora

Primarna je zadaća Radiološke zaštite osiguravanje potrebne zaštite i nadzora prije izlaganja izvorima zračenja s namjerom očuvanja zdravlja svih zaposlenih u elektrani. Mjerenjem zračenja i sudjelovanjem u planiranju radova s različitim radnim skupinama pokušavamo minimizirati ozračenost zaposlenika na najmanju moguću razinu, koja je ispod administrativnih ograničenja. Nadzorom radiološke instrumentacije i mjerenjima uzoraka iz sustava elektrane u skladu sa strogim propisima i mjeriteljskim standardima osiguravamo djelovanje elektrane, koje je prihvatljivo za okolinu. Učinkovita komunikacija i visoka stručna razina znanja omogućuju nam ostvarivati postavljene ciljeve.

Adem,

inženjer Kontrole kvalitete

Već dulje od 30 godina stalni sam vanjski izvođač i  obavljam poslove kontrole elektrotehničkih radova. Primjenjujući svoja dugogodišnja iskustva pomažem i prenosim svoje znanje na mlađe suradnike kako bi mogli svoj posao obavljati u skladu sa standardima i radnom praksom u nuklearnoj industriji. Brinem o usklađivanju aktivnosti u okviru radnog naloga s propisanim karakteristikama, što jamči stalnu raspoloživost opreme koja omogućuje siguran pogon. Kao kontrolor kvalitete svjestan sam činjenice da sigurnost možemo jamčiti putem povjerenja – što je moguće uspostaviti neovisnim nadzorom – kontrolom kvalitete.

Ana,

vodeća inženjerka osiguravanja kvalitete

Moj posao obuhvaća interno prosuđivanje, vrednovanje aktivnosti u različitim procesima elektrane te nadzor pripreme i provođenja projektnih promjena. To znači sudjelovanje sa suradnicima raznih odjela elektrane i time izravnu razmjenu iskustava na području osiguravanja kvalitete te stalno nadograđivanje stručnog znanja na različitim područjima. Posao obuhvaća prosudbe i kvalifikaciju dobavljača opreme i usluga u zemlji i inozemstvu. Na taj način stječem iskustva poduzeća na različitim područjima u industriji. Poštovanje i spremnost sudjelovati svima nama donosi stručni i osobni napredak.

Rudi,

inženjer Neovisne skupine za ocjenu sigurnosti

Dio sam tima koji brine o neovisnoj ocjeni aktivnosti vezanih uz proizvodnju, održavanje, modifikacije i industrijsku praksu. Time se osigurava siguran pogon, poboljšanje pouzdanosti elektrane i utvrđivanje područja koje je moguće unaprijediti. Sudjelujem i u pripremama na vanjske međunarodne preglede NEK-a, koje provode Svjetska udruga operatera nuklearnih elektrana WANO i Međunarodna agencija za atomsku energiju IAEA.

Peter i Matej,

voditelj i suradnik projektnih promjena u Inženjerstvu

Brinuti o održavanju projektnih osnova elektrane uz stalnu tehnološku nadogradnju i širenje projektnih osnova na područja koja donose industrijska iskustva vezana uz događaje u industriji, kao i promjene u okolini, izazov su s kojim se mogu suočiti samo tehnički potkovani, precizni kadrovi suvereni u svojim odlukama, sposobni svoje odluke argumentirano braniti i komunicirati s nosiocima ključnih procesa u NEK-u.  

Dejvi,

vodeći inženjer nuklearnog goriva i jezgre

Velika je odgovornost brinuti o nadzoru reaktivnosti jezgre i upravljati nuklearnim gorivom. Potrebni su konzervativnost, promišljenost i stalna pozornost kako bi reaktor radio unutar projektnih osnova. Pri radu su potrebni visoki standardi struke, dobra inženjerska praksa, analitičnost i promišljeno odlučivanje na osnovi stručnih činjenica.

Sabina,

inženjerka Analiza i dozvola

U Dozvolama brinemo o ispunjavanju administrativnih zahtjeva i učinkovitom sudjelovanju među NEK-om i upravnim tijelima. Kvalitetna i dosljedna komunikacija s upravnim tijelima ključna je za zdrav odnos, koji omogućuje učinkovito ishođenje dozvola za provođenje različitih postupaka za siguran i stabilan dugoročan pogon elektrane.

Rudolf,

vodeći inženjer za sigurnosne i vjerojatnosne analize

U NEK-u je nuklearna sigurnost temeljna vrijednost. U odjelu Analize sustavno i produbljeno proučavamo utjecaj različitih činitelja na sigurnost i pogon elektrane te provjeravamo utjecaje promjena na koncept projekta. Sa suradnicima brinemo o važnim sigurnosnim aspektima i kriterijima u izvođenju aktivnosti, programa i nadogradnje NEK-a. Aspekti i kriteriji sigurnosti proizlaze iz temeljnog poznavanja djelovanja elektrane i poznavanja širine raznovrsnih činitelja, koji utječu ili bi mogli utjecati na sigurnost i pogon. Raditi u analizama stručni je izazov kako s aspekta poznavanja osnova osiguravanja sigurnosti tako i s aspekta stjecanja najnovijih znanja analitičke podrške modernizacijama i nadogradnji NEK-a.

Andrijana,

voditeljica Lokalne nabave

Rad u Nabavi predstavlja koordinaciju procesa nabave među svim sudionicima iz različitih organizacijskih jedinica u elektrani te vanjskim dobavljačima i izvođačima na svjetskoj razini radi pravovremene i kvalitetne nabave robe i usluga za siguran i pouzdan pogon elektrane. Za mene i moje suradnike to je prilika za stalno nadograđivanje postojećeg znanja i razvoj vještina, a ujedno i  za stručni razvoj i sudjelovanje u multidisciplinarnoj skupini, koja uključuje tehničke, ekonomske i pravne aspekte nabavnog procesa.

Vida,

voditeljica Financijskog poslovanja

Raditi u Financijama dinamično je i odgovorno jer poslovne odluke uvijek imaju i financijske posljedice. Osim naše osnovne zadaće osiguravati tekuću likvidnost i dugoročnu platnu sposobnost stalno prihvaćamo nove izazove, tražimo mjesta za unapređenja i rješenja za optimiranje poslovanja. Zasigurno ta osnovna funkcija u velikoj mjeri ovisi i o upravljanju troškovima u planiranim okvirima. Pravovremene i vjerodostojne informacije ključna su podloga za odlučivanje. U našem poslu izvanredno je važno međusobno sudjelovanje, povjerenje i stalno obrazovanje.

Jože i Hinko,

instruktori stručnog osposobljavanja

Instruktori stručnog osposobljavanja NEK-a brinu o odgovarajućoj osposobljenosti i razvoju kompetencija svojih suradnika te osiguravanja znanja i vještina potrebnih za svakodnevne zadaće. Uloga instruktora je i u brizi o osnovnom osposobljavanju vanjskih izvođača radova i njihovom stjecanju primjerenih znanja o nuklearnoj elektrani, kako djeluje i kakvi su naši procesi rada. Namjena tog osposobljavanja je obavljanje poslova prema visokih standardima i neprekidna proizvodnja električne energije.

Jernej,

specijalist poslovne informatike

Radim u Poslovnoj informatici, u kojoj podržavamo sve zaposlene poslovnim aplikacijama i funkcionalnostima, koje osiguravaju učinkovit rad informatičkim sredstvima. Pritom brižljivo pazimo na kibernetsku sigurnost, koja zahtijeva sve više vremena i pozornosti. Između ostaloga zadužen sam za ispravno i sigurno djelovanja informacijske mreže elektrane. Često moj posao uključuje sudjelovanje s korisnicima iz ostalih službi, što me veseli i omogućuje mi timski rad. Raditi s ljudima koji su zadovoljni, imaju puno razumijevanja i poštovanja, koji otvoreno komuniciraju i puni su povjerenja, za mene je užitak.

Sandi,

specijalist procesne informatike

U Procesnoj informatici brinemo o održavanju operativne tehnologije u tehnološkom dijelu elektrane, koja obuhvaća kontrolne sustave i računalnu opremu nadzornih i potpornih sustava. Riječ je o kontrolnim i nadzornim sustavima proizvodnog dijela elektrane pa su uvelike naša briga i namjera i osiguravanje kibernetske sigurnosti. Posao je raznolik i zanimljiv zbog stalnih promjena i novosti na području operativnih tehnologija. Zbog povezanosti naših sustava u tehnološki dio elektrane središnje mjesto u procesnoj informatici imaju i komunikacija i sudjelovanje s brojnim organizacijskim jedinicama i vanjskim izvođačima. Ujedno je to put kojim dijelimo i prenosimo različita znanja s područja operacijskih tehnologija.

Ida,

Odnosi z javnošću

U NEK-u smo svjesni da smo dio šireg društvenog okruženja, u kojem važnu ulogu imaju različite djelatnosti, koje izravno ili neizravno utječu na naše djelovanje, zbog toga izabiremo odgovarajuće puteve komuniciranja te otvorenim, preglednim i profesionalnim odnosnom uspostavljamo razumijevanje i osiguravamo potporu našem djelovanju. Lijepo je raditi u kompetentnom kolektivu s velikom raznolikošću struka i visokim stupnjem pripadnosti poduzeću.