O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Nakon uspješnog gorivnog ciklusa u Neku će započeti remont

U Nuklearnoj elektrani Krško uspješno završavamo deseti uzastopni 18-mjesečni gorivni ciklus, koji je započet nakon završetka remonta 5. studenoga 2016. U tom razdoblju elektrana je radila stabilno uz ispunjavanje visokih standarda nuklearne industrije te je u mrežu isporučila 8,37 milijarde kilovatsati električne energije. Dosljedno smo poštivali sva upravna i okolišna ograničenja. Radi osiguravanja dugoročnosti pogona nastavljamo s ulaganjima u povećanje pogonske učinkovitosti elektrane i provodimo drugu i treću fazu Programa nadgradnje sigurnosti. Osim pouzdanosti i predvidljivosti pogona, koje su značajne za elektroenergetski sustav i oba člana društva, gospodarstvo i domaćinstva, elektrana je bila i troškovno učinkovita u skladu s gospodarskim planom. Redovni remont, koji će biti izvanredno kompleksan, započet će 1. travnja 2018. isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže te će po predviđanjima trajati nešto manje od mjesec dana.

Osim zamjene goriva i redovnih radova održavanja u Neku ćemo provesti devet većih tehnoloških modernizacija, koje se mogu obaviti samo tijekom remonta.

Visoka pogonska učinkovitost uz dosljedno poštivanje propisa i standarda


U 29. gorivnom ciklusu, koji je započeo nakon remonta 5. studenoga 2016., a završit će se isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže 1. travnja 2018., Nek je na mrežu isporučio 8 371 626 megavatsati (MWh) električne energije (procjena od dana 23. 3. 2018.), što je nakon dvije kratkotrajne zaustave 0,44 posto više od planiranoga (8 335 000 MWh).
Briga o zaštiti okoliša uključena je u sve radne procese u Neku. Četvrta certifikacijska prosudba, ovaj put po novom standardu ISO 14001:2015, potvrdila je da u Neku primjereno poštujemo zahtjeve sustava upravljanja okolišem. Utjecaj Neka na okoliš tako je nizak da zapravo nije mjerljiv. Tekući i plinoviti ispusti radioaktivnih tvari te toplinski utjecaj na rijeku Savu bili su i u 29. gorivnom ciklusu daleko ispod upravnih ograničenja. Procjena opterećenja stanovništva zbog pogona Neka pokazuje da u 2017. godini godišnja doza pojedinog stanovnika iznosi približno 1 mikrosivert, što je manje od 0,1 posto doze koju prosječno primi čovjek iz prirodnih izvora zračenja (približno 2500 mikrosiverta).
Rezultate opsežnih mjerenja u okolišu podrobno razmatra posebno izvješće Nadzor radioaktivnosti u okolini Nuklearne elektrane Krško, koji svake godine priprema Institut „Jožef Stefan“ u sudjelovanju sa Zavodom za zaštitu na radu, Institutom Ruđer Bošković i poduzećem MEIS, usluge za okoliš. To izvješće Nek objavljuje i na svojoj internetskoj stranici.
U 29. gorivnom ciklusu uskladišteno je 148 standardnih paketa niskoradioaktivnog i srednjoradioaktivnog otpada (NSRAO) ukupnog volumena od 32 kubična metra. Prema ustaljenoj praksi stalno se pripremaju pošiljke gorljivog otpada za spaljivanje kod vanjskog izvoditelja. U protekloj smo godini za spaljivanje pripremili 350 bačava s gorljivim NSRAO-om, što je količina primjerena za prijevoz. Otprema je planirana za ovu godinu. Ukupan volumen radioaktivnog otpada u privremenom skladištu na dan 28. 2. 2018. iznosio je približno 2284 kubična metra, a ukupna aktivnost 16,4 terabekerela.
Završava se opremanje zgrade za upravljanje opremom i pošiljkama radioaktivnih tereta, u koju ćemo tijekom remonta premjestiti svu tehnološku opremu za obradu radioaktivnog otpada, kao što je visokotlačna preša, i opremu za mjerenje radioaktivnog otpada. Na oslobođeni prostor skladištit ćemo pakete niskoradioaktivnog i srednjoradioaktivnog otpada.


Remont 2018.


Remont je planirana zaustava elektrane, tijekom koje zamjenjujemo gorivo te obavimo provjere, radove održavanja i modernizacije. Tijekom pogona može se održavati oprema koju je moguće izolirati od pogona i provoditi modernizacije koje ne utječu na pogon elektrane. Ostalo obavimo tijekom remonta, zbog čega su remonti vrlo radno intenzivna razdoblja. Ovogodišnji remont je izrazito opsežan i zahtijevan. Započet će 1. travnja 2018. isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže te će po predviđanjima trajati nešto manje od mjesec dana. Troškovi remonta, koje ne vodimo posebno, dio su troškova održavanja odnosno vlastite cijene električne energije iz Neka. U nju su uključeni i troškovi goriva i projekata modernizacija.
Visoki pogonski standardi zahtijevaju opsežne investicijske i ostale radove održavanja. Potrebne su dobra osposobljenost, pripravnost, organizacija, podrobno planiranje, usredotočenost i sudjelovanje Nekovih radnika i radnika ugovornih partnera kako bi se ti procesi završili kvalitetno, u postavljenim rokovima i uz stalno osiguravanje nuklearne sigurnosti. Samo dosljedna i kvalitetna izvedba planiranih radova mogu biti osnova za ostvarivanje dobrih pogonskih rezultata u sljedećim gorivnim ciklusima. Zbog toga smo s pripremama započeli već nakon završetka prijašnjeg remonta u studenome 2016. Za ovogodišnji remont otvoreno je više od 4200 radnih naloga. U najintenzivnijem razdoblju remonta u elektrani očekujemo 1800 radnika, što je tri puta više od broja zaposlenih u Neku.
Sve aktivnosti vode i nadziru zaposleni u Neku. U izvedbu radova uključeni su vanjski ugovorni izvoditelji iz Slovenije i Hrvatske te specijalizirani svjetski izvoditelji specifičnih radova u nuklearnoj industriji. Osim nadzora Uprave RS za nuklearnu sigurnost kvalitetu izvođenja remontnih radova pratit će i ovlaštene organizacije, koje će nakon završetka remonta dati i svoje stručno mišljenje.
Tijekom remonta izvest ćemo opsežan standardni program održavanja i provjeravanja strojne, električne i mjerno-regulacijske opreme. Nadzornim ispitivanjima provjeravamo i osiguravamo sposobnost sustava, struktura i komponenata za obavljanje svoje funkcije. Nadzorna ispitivanja obavljamo također tijekom pogona, međutim, tijekom remonta, kada je elektrana zaustavljena, opseg ispitivanja je bitno veći.
Veći zahvati održavanja koji će se obaviti tijekom remonta: zamjena 56 gorivnih elemenata svježima, ultrazvučni i vizualni pregled gorivnih elemenata jezgre 30. ciklusa, pregled generatora, zamjena elektromotora i unutarnjih dijelova reaktorske crpke, zamjena 6,3-kilovoltnih sklopki na električnoj sigurnosnoj sabirnici, zamjena rashladnih jedinica motora i ventilacije zaštitne zgrade, zamjena vodilica fisijskih ćelija, pregled sekundarne strane parogeneratora, pregled reaktorske posude pregled opreme pod tlakom, remont niskotlačne turbine, pregled izolacijskih ventila glavne pare.


Nastavljamo sa stalnim ulaganjem u tehnološku nadgradnju


Nek na osnovi upravnih zahtjeva i industrijskih preporuka te vlastitih i međunarodnih pogonskih iskustava stalno dopunjava i modernizira tehnološke sustave. Modernizacije pridonose povećanju sigurnosti i pouzdanosti pogona. Tijekom ovogodišnjeg remonta provest ćemo devet modernizacija. Podijeliti ih možemo u dvije cjeline: modernizacije za povećanje pouzdanosti pogona i modernizacije po Programu nadgradnje sigurnosti. Među njima su:

Izgradnja pomoćne komandne sobe
Najkompleksniji i najzahtjevniji projekt ovogodišnjeg remonta – izgradnja pomoćne komandne sobe – dio je Programa nadgradnje sigurnosti. Tijekom prijašnjeg remonta i pogona u 29. gorivnom ciklusu izvedeni su pripremni radovi, dok će se tijekom ovogodišnjeg remonta provesti najvažniji dio projekta jer će se u pomoćnoj komandnoj sobi uspostaviti funkcionalnost sigurnosne opreme potrebne za sigurnu zaustavu elektrane, što se do sada osiguravalo iz lokalnih zaustavnih panela. Tijekom remonta 2019. iz pomoćne komandne će se sobe konačno osigurati pogonski nadzor i upravljanje ostalom opremom potrebnom za sigurnu zaustavu i hlađenje elektrane u možebitnim nezgodnim stanjima proširenih projektnih osnova.

Ugradnja dodatnih ventila na tlačniku primarnog kruga
Ta modifikacija je dio druge faze Programa nadgradnje sigurnosti. Na rasteretnoj liniji tlačnika ugradit će se novi obilazni cjevovod s dva motorna ventila jednim za drugim. Glavna je svrha novih ventila sprječavanje oštećenja jezgre za slučaj nezgodnih stanja proširenih projektnih osnova.

Alternativno hlađenje reaktorskog rashladnog sustava i reaktorske zgrade
Modifikacija je dio druge faze Programa nadgradnje sigurnosti, a obuhvaća ugradnju alternativnog sustava za odvod ostatne topline iz primarnog sustava i zaštitne zgrade dodatnom crpkom i izmjenjivačem topline. Sustav će se moći nadzirati i upravljati iz glavne i pomoćne komandne sobe. Projekt će se u cijelosti završiti tijekom sljedećeg remonta.


Zamjena uzbude
Tijekom ovogodišnjeg remonta izvest će se drugi dio zamjene sustava uzbude glavnog električnog generatora. Tijekom prijašnjeg remonta zamijenjen je regulator napona, dok će se ove godine zamijeniti uzbuda generatora.

Izvješće

Izvjšće o radu NEK-a za lipanj 2024.

Više
Izvješće

Godišnje izvješće: Godina postignuća i izazova

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više