O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Nakon uspješnog gorivog ciklusa u NEK-u počinje remont

Nuklearna elektrana Krško uspješno završava 28. gorivi ciklus, koji je započeo nakon završetka remonta 17. svibnja 2015. Redovni remont započet će 1. listopada 2016. s isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže te će po predviđanju trajati mjesec dana. U osmom uzastopnom 18-mjesečnom gorivom ciklusu elektrana je radila iznimno stabilno, ostvarila je visok nivo nuklearne sigurnosti te isporučila u mrežu 8,23 milijarde kilovatsati električne energije.

Održavanje visokog nivoa sigurnosti uz prilagođavanje zahtjevnim okolnostima na tržištu električne energije


Nuklearna sigurnost i pogonska učinkovitost, troškovna učinkovitost, koja vlasnicima omogućuje rentabilnost poslovanja unatoč teškim okolnostima na tržištu električne energije, okolišna i društvena prihvatljivost dugoročnog rada poslanje su NEK-a. U današnjim uvjetima, kada se cijene električne energije na tržištu i dalje snižavaju, NEK se, kao i ostala poduzeća za proizvodnju električne energije, nalazi u nezavidnom položaju, zbog čega su troškovi poslovanja sve važniji. I u NEK-u smo, uz suglasnost obaju vlasnika, provjerili mogućnost optimiranja, koje temelji na važnom polazištu da optimiranje ne smije zadirati u postignut nivo nuklearne sigurnosti i pogonske stabilnosti. Uz poštivanje tog polazišta optimirat ćemo glavne troškovne kategorije koje u strukturi rashoda obuhvaćaju značajne udjele.

Povećanje nivoa nuklearne sigurnosti i time udovoljavanje zahtjevima za dugoročan rad osigurava i provođenje Programa nadgradnje sigurnosti. Program proizlazi iz pogonskih iskustava nuklearne industrije nakon događaja u Japanu 2011. godine i uvjeta u okolini, koji se stalno mijenjaju, te je također zahtjev domaćeg zakonodavstva i europske prakse. Njegov opseg određuju prošireni projektni uvjeti koji temelje na inženjerskih prosudbama, determinističkim i vjerojatnosnim procjenama sukladno dokumentima Međunarodne agencije za atomsku energiju i najboljoj europskoj praksi. U okviru projektnih uvjeta određene su kombinacije prirodnih i drugih nesreća, koje su zahtjevnije od onih pri izvornom projektiranju NEK-a. Na tim polazištima uvodimo nove sigurnosne sustave za osiguranje dodatne otpornosti elektrane na takve događaje, koji su, međutim, malo vjerojatni. Program nadgradnje sigurnosti, s kojim su vlasnici suglasni, uglavnom se odvija sukladno vremenskom planu u trima fazama. Prva je faza programa već provedena. Dva nova pasivna sustava za osiguravanje cjelovitosti zaštitne zgrade ugrađena su 2013. godine.

Projekti druge faze, koji bi se trebali završiti do kraja 2018. godine, obuhvaćaju: izgradnju pomoćne komandne sobe i premještanje tehničkog potpornog centra za slučaj nesreće u postojeću posebno utvrđenu zgradu; dodatan neovisan sustav za smanjivanje tlaka reaktorskog rashladnog sustava za slučaj nesreće; alternativno hlađenje bazena za istrošeno gorivo; dugoročno hlađenje reaktorskog rashladnog sustava i zaštitne zgrade; osiguravanje poplavne sigurnosti za slučaj poplavljenosti platoa NEK-a; nadgradnju postojećeg operativnog potpornog centra za dugoročno osiguravanje sigurnih uvjeta za rad i boravak osoblja za ovladavanje nesrećom. Zbog sustava javne nabave realizacija pojedinih projekata nažalost vremenski je ugrožena, a s tim nastaju nepotrebni rizici za siguran rad NEK-a.

Završetak treće faze predviđa se do kraja 2021. godine. Dio te faze jest i uvođenje suhog skladištenja istrošenog nuklearnog goriva u otpornim nepropusnim spremnicima. Takvo skladištenje tehnički je sigurnije jer ne ovisi o izvorima energije te je u svijetu prihvaćeno kao najprimjereniji i najrašireniji način privremenog skladištenja istrošenog goriva. Provedba Programa nadgradnje sigurnosti NEK-a omogućuje dugoročan siguran rad elektrane te je znak poštivanja pogonskih iskustava i novih suvremenih sigurnosnih standarda. NEK će nakon provedbe planirane sigurnosne nadgradnje biti usporediv s novim elektranama.

Jesenas će se u NEK-u odvijati kontrolni pregled Svjetske udruge operatera nuklearnih elektrana – WANO. Stručnjaci će provjeriti stanje i ispunjenje danih preporuka. Osim toga započele su i pripreme na posjet skupine OSART (Operational Safety Assessment Review Team), koje će sljedeće godine pregledati elektranu. Svrha tog pregleda, koji provodi Međunarodna agencija za nuklearnu energiju – MAAE, jest ocijeniti primjerenost poštivanja standarda agencije i prepoznati moguća područja za poboljšanja. To će biti četvrta takva misija u NEK-u, i to na osnovi zahtjeva Uprave RS za nuklearnu sigurnost. Agencija će sljedeće godine organizirati i misiju EPREV, koja će provjeriti pripremljenost za slučaj nuklearne nesreće u NEK-u, na lokalnom i državnom nivou.

Dobri pogonski rezultati uz dosljedno poštivanje propisa i standarda


U 28. gorivom ciklusu, koji je započeo nakon remonta 17. svibnja 2015., a završit će se isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže 1. listopada 2016., NEK je u mrežu isporučio 8 230 256 megavatsati električne energije (ocjena od dana 23. 9. 2016.), što je nešto više od planiranoga (8 148 000 MWh). Elektrana je samo jednom nakratko planirano zaustavljena zbog zamjene mjerača temperature reaktorskog hladila.

Tekući i plinoviti ispusti radioaktivnih tvari bili su i u 28. gorivom ciklusu daleko ispod upravnih ograničenja, kao i toplinski utjecaj na rijeku Savu. Procjena opterećenja stanovništva zbog rada NEK-a pokazuje da je u 2015. godini godišnja doza na pojedinog stanovnika iznosila 0,18 mikrosiverta, što je 0,008 % prirodne pozadine, koju uzrokuju radioaktivnost u zemlji i zračenje iz svemira (2370 mikrosiverta).

U 28. gorivom ciklusu uskladištili smo 179 standardnih paketa s nisko i srednje radioaktivnim otpadom ukupne zapremnine od oko 37 kubičnih metara. Sukladno praksi stalno se pripremaju pošiljke gorivog otpada za spaljivanje pri vanjskom izvođaču. Ukupna zapremnina radioaktivnog otpada u privremenom skladištu na dan 31. kolovoza 2016. iznosila je okvirno 2264 kubična metra, a ukupna aktivnost 17,8 terabekerela.

Od prošlogodišnje jeseni u tijeku je planirana rekonstrukcija prostora za rukovanje opremom i pošiljkama radioaktivnih tereta. Nakon izgradnje nove zgrade u nju ćemo iz privremenog skladišta za nisko i srednje radioaktivni otpad premjestiti tehnološku opremu za obradu, npr. visokotlačnu prešu, i opremu za mjerenja i tako premostiti razdoblje do izgradnje konačnog odlagališta za nisko i srednje radioaktivni otpad.

Remont 2016.


Nakon temeljitih priprema, zaključenih ugovora za dobavu materijala i usluga, dobave materijala te završenih osposobljavanja zaposlenih i vanjskih izvoditelja radova u NEK-u će u subotu, 1. 10. 2016. započeti redovni remont, koji će trajati mjesec dana. Radove, za koje je otvoreno gotovo 4100 radnih naloga, osim zaposlenih u NEK-u izvest će i preko 1000 radnika iz više od 60 poduzeća ugovornih izvoditelja iz lokalne i međunarodne okoline.

Veći zahvati održavanja koji će se izvesti tijekom remonta: zamjena 56 gorivih elemenata svježima, zamjena 15 kontrolnih palica novima, vizualni pregled gorivih elemenata jezgre 29. ciklusa i pregled nepropusnosti gorivih košuljica svega goriva iz 28. pogonskog ciklusa, pregled svih kontrolnih palica metodom vrtložnih struja, pregled reaktorske posude, pregled sekundarne strane parogeneratora, godišnji test nepropusnosti zaštitne zgrade, remont glavnog električnoga generatora, pregled regulacijskih ventila turbine, zamjena izmjenjivača rashladnih jedinica zaštitne zgrade, zamjena 4 invertera za pretvaranje istosmjerne struje u izmjeničnu.

NEK stalno dopunjuje i modernizira tehnološke sustave, radne procese i organizaciju te na taj način povećava sigurnost i pouzdanost rada. Odluke o tehnološkim modernizacijama, tijekom ovogodišnjeg remonta izvest će se 27 modernizacija različitih opsega i zahtjevnosti, temelje na propisima i industrijskim preporukama te vlastitim i međunarodnim pogonskim iskustvima. Podijeliti se mogu u tri sklopa: prilagodbe sustava i struktura koje će osiguravati sigurnost i pouzdanost rada NEK-a i uz istovremeni rad Hidroelektrane Brežice, modernizacije za povećanje pouzdanosti rada i modernizacije u okviru Programa nadgradnje sigurnosti.

Naš je cilj da se svi remontni radovi – zamjena goriva, preventivni pregledi i zahvati održavanja te modernizacije sustava, opreme i struktura – izvedu kvalitetno i u planiranim rokovima te da tako budu ispunjeni uvjeti za siguran i pouzdan rad elektrane u sljedećem gorivom ciklusu.

Kvalitetu izvedenih remontnih radova pratit će u okviru nadzora Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost i ovlaštene stručne organizacije.

Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto inženjer građevinskog održavanja

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2024.

Više