O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Nek ponovno potvrđuje visoku pouzdanost i predvidljivost rada

Danas je 424. dan neprekidnog rada Nuklearne elektrane Krško. To ponovno potvrđuje visoku pouzdanost i predvidljivost pogona, što je bitno za elektroenergetske sustave i oba člana društva. Dobar rezultat omogućile su promišljene odluke i stručan rad Nekovih zaposlenika i svih organizacija koje sudjeluju u održavanju i moderniziranju elektrane. Tijekom 30. gorivnog ciklusa, koji je započeo nakon završenog remonta 1. svibnja 2018., Nek je na mrežu predao 8,38 milijarde kilovatsati električne energije (procijenjeno 24. 9. 2019.), što je 1,14 posto više od planiranoga. Redovni remont, kompleksan kao i svi zadnji, započet će 1. listopada 2019. isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže, a po predviđanjima će trajati gotovo mjesec dana.

Nek posluje ekonomično, u okviru prihvaćenog gospodarskog plana i troškovno učinkovito. U vlastitu cijenu ili proizvodnu cijenu električne energije iz Neka – u zadnjim godinama na razini od 30 eura za megavatsat, koja je konkurentna, uključeni su troškovi nuklearnog goriva, troškovi potrošnje materijala i usluga, troškovi amortizacije, troškovi rada, vodni doprinos, troškovi osiguranja, naknada za ograničeno korištenje prostora i korištenje građevinskog zemljišta, troškovi rada, troškovi kamata i ostali rashodi poslovanja. Ove godine Nek je primio Zlatni certifikat bonitetne izvrsnosti, koji dodjeljuje bonitetna kuća Bisnode. Certifikat se temelji na računovodstvenim iskazima i ostalim dinamičnim pokazateljima potvrđujući iznadprosječno sigurno i uspješno poslovanje.

Dodatna je vrijednost električne energije proizvedene u Neku i niskougljičnost njene proizvodnje. Nek pozitivno odgovara na pitanja energetske trileme, koja postavlja suvremeni svijet, a posebno Europa: kako osigurati energetsku neovisnost, dostupnost električne energije za sve i okolišnu održivost.

Nek ispunjava visoke međunarodne standarde nuklearne industrije. Nekova dobra praksa često je uzor i u međunarodnom okruženju. Po programu tehničke pomoći Nek je u proteklim godinama ugostila 34 misije na teme koje pokrivaju različita područje rada elektrane. U proljeće su stručnjaci Svjetske udruge operatera nuklearnih elektrana WANO proveli opsežan sigurnosni pregled. Nek je ponovno uvršten u najvišu klasu europskih nuklearnih elektrana u pogonu.

Stalan razvoj uz uvođenje novih tehnoloških rješenja povećava pouzdanost pogona

Odgovorno upravljanje i profesionalna etika Neku nalažu provođenje politike stalnog razvoja te nadgrađivanje procesa i opreme. Tehnološke modernizacije uvode se na osnovi vlastitih pogonskih iskustava i preporuka međunarodnih strukovnih organizacija, dobavljača opreme te upravnih zahtjeva. Tijekom cijelog pogona elektrane provedeno je gotovo 1000 tehnoloških poboljšanja, a u zadnjim godinama najvažniji je, i u svim pogledima najzahtjevniji, Program nadgradnje sigurnosti. Program obuhvaća dodatne sigurnosne mjere za slučaj ekstremnih vanjskih događaja, za koje elektrana originalno nije projektirana, uključujući ugradnju dodatnih sigurnosnih sustava i pasivna rješenja. To znači da za rad nisu potrebni uređaji u pogonu i energija. Nakon završenog Programa, što je planirano za 2021. godinu, Nek će po sigurnosnim mjerilima biti usporediv s novim elektranama.

Zbog vremena potrebnog za projektiranje, procesa nabave (u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi), izrade opreme, pribavljanja dozvola te činjenice da se sva priključenja na postojeće sustave izvode tijekom redovnih remonata, Program je podijeljen u tri faze. Prva faza je završena u 2013. godini, a druga i treća faza još su u tijeku. Dosada je provedeno nešto više od polovine Programa.

Druga će se faza gotovo u cijelosti završiti ove godine. U okviru te faze odvija se projekt nadgradnje operativnog potpornog centra, za koji započinje dobava opreme. Ključni je projekt te faze ugradnja pomoćne komandne sobe, koja će omogućavati nadzor dodatne opreme iz Programa nadgradnje sigurnosti i osiguravanje dugoročnog rashlađivanja elektrane do sigurne hladne zaustave u slučaju da se elektrana ne može upravljati iz glavne komandne sobe. Provedba projekta, koji će se završiti tijekom ovogodišnjeg remonta, raspoređena je na više godina.

Treća faza Programa nadgradnje sigurnosti, za koju je projektiranje započeto 2017. godine, obuhvaća izgradnju nove posebno utvrđene zgrade, u koju će se smjestiti dodatni spremnici rashladne vode i dodatni sigurnosni sustavi za ubrizgavanje vode u reaktorski rashladni sustav i u oba parogeneratora za slučaj da postojeći sustavi ne rade. Nakon pribavljenih dozvola sada je u tijeku izgradnja. Dio treće faze je i važna sigurnosna nadgradnja privremenog skladištenja istrošenog goriva. Uvođenje suhog skladištenja u otpornim nepropusno zatvorenim spremnicima jest prelazak od aktivnih rješenja u pasivna, što znači da za osiguravanje hlađenja nije potreban dodatan uređaj, sustav ili energent. U tijeku je pribavljanje dozvola za taj projekt u skladu s propisima.

Odgovoran odnos prema okolišu

Briga o zaštiti okoliša uključena je u sve radne procese u Neku. Kontrolna prosudba po standardu ISO 14001:2015 ponovno je potvrdila da se u Neku primjereno poštuju zahtjevi sustava upravljanja okolišem. Utjecaj Neka na okoliš tako je malen da zapravo nije mjerljiv. Tekući i plinoviti ispusti radioaktivnih tvari te toplinski utjecaj na rijeku Savu u ovom gorivnom ciklusu ponovno su bili daleko ispod upravnih ograničenja. Ocjena opterećenja stanovništva zbog pogona Neka pokazuje da je u 2018. godini godišnja doza pojedinog stanovnika iznosila oko 0,12 mikrosiverta, što je manje od 0,0051 posto doze koju čovjek primi iz prirodnih izvora zračenja (približno 2340 mikrosiverta).

Rezultate opsežnih mjerenja u okolini podrobnije obrađuje posebno izvješće Nadzor radioaktivnosti u okolini Nuklearne elektrane Krško, koje svake godine pripremi Institut „Jožef Stefan“ u sudjelovanju sa Zavodom za zaštitu na radu, Institutom „Ruđer Bošković“ i poduzećem MEIS, usluge za okoliš. Nek to izvješće, kao i mjesečna izvješća o pogonu Neka, objavljuje na svojoj web-stranici, aktualni okolišni podaci osvježavaju se svakog sata vremena.

Niskoradioaktivni i srednjoradioaktivni otpad između dva remonta

U 30. gorivnom ciklusu uskladištili smo 233 standardna paketa niskoradioaktivnog i srednjoradioaktivnog otpada (NSRAO), ukupnog volumena od 54 kubična metra. U skladu s ustaljenom praksom stalno se pripremaju pošiljke gorljivog otpada za spaljivanje pri vanjskom izvođaču. Lani je na spaljivanje poslano 350 bačava gorljivog NSRAO-a. Dana 31. 8. 2019. ukupan volumen radioaktivnog otpada u privremenom skladištu iznosio je 2323,87 kubičnih metara. Masa cjelokupnog NSRAO-a u privremenom skladištu Neka (nastalog od početka pogona Neka 1981. godine) iznosi oko 2677 tona.

Usporedba: Lani je Statistički ured objavio da je u 2017. godini u Sloveniji nastalo oko 133.000 tona opasnog otpada.

Lani je završena izgradnja zgrade za rukovanje opremom i pošiljkama radioaktivnih tereta, u koju se premješta tehnološka oprema za obradu radioaktivnog otpada, kao što je visokotlačna preša, i oprema za njihova mjerenja. U oslobođeni prostor skladištit će se paketi niskoradioaktivnog i srednjoradioaktivnog otpada te time iskoristiti i zadnji skladišni prostor. Nastavit će se ustaljenim postupcima smanjivanja volumena NSRAO-a kao i smanjivanjem volumena nastalog krutog otpada (dekontaminacija, razrezivanje, spaljivanje, taljenje). Spremnik za skupljanje i ponovno korištenje primarnog hladila, koji se nalazi u toj zgradi, omogućuje optimizaciju prerade primarnog hladila.

Time smo u Neku poduzeli zadnju internu mjeru u okviru naše nadležnosti i odgovornosti za osiguravanje skladištenja tog otpada. Sada je krajnje vrijeme da nadležna tijela obiju država naprave potrebne korake za izgradnju konačnog odlagališta NSRAO-a. Sredstva se skupljaju u slovenskom i hrvatskom fondu razgradnje.

Remont 2019.

Nakon temeljitih priprema, koje su u tijeku od završetka prošlogodišnjeg remonta, u utorak 1. listopada 2019. isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže započet će redovni remont. Predviđeno je da će trajati nešto manje od mjesec dana.

Osim zamjene goriva tijekom remonta će se provesti i opsežan standardni program održavanja i provjeravanja strojne, električne i mjerno-regulacijske opreme. Nadzornim ispitivanjima provjerit će se i osigurati da su sustavi, strukture i komponente sposobne obavljati svoju zadaću. Nadzorna ispitivanja provode se i tijekom pogona, međutim, tijekom zaustave elektrane opseg ispitivanja bitno je veći. Za remont je pripremljeno više od 4000 radnih naloga.

Sve radove vode i nadziru zaposlenici Neka, a u izvođenje remontnih radova uključeni su i vanjski izvođači iz Slovenije i Hrvatske te izvođači specifičnih radova u nuklearnoj industriji iz međunarodnog okruženja. Ove će godine u Neku sudjelovati više od 1400 radnika vanjskih izvođača. Osim nadzora Uprave RS za nuklearnu sigurnost kvalitetu remontnih radova pratit će i ovlaštene organizacije, koje će nakon završetka dati svoje stručno mišljenje.

Veći zahvati održavanja, koji će se izvesti tijekom remonta:

-           zamjena 56 gorivnih elemenata svježima

-           ultrazvučni i vizualni pregled gorivnih elemenata jezgre 31. ciklusa

-           mehanička obrada prirubnice reaktorske posude

-           opsežan remont crpke za odvod ostatne topline

-           remont turbinskih ventila

-           revizija elektromotora reaktorske crpke 

-           zamjena jedne pruge sigurnosne baterije

-           pregled opreme metodom nerazornih ispitivanja

-           kemijsko i mehaničko čišćenje parogeneratora

-           bojanje unutrašnjosti spremnika kondenzata.

Nastavlja se ulaganje u tehnološku nadgradnju

U Neku će se osim zamjene  goriva i redovnih radova održavanja provesti deset većih tehnoloških modernizacija, koje se mogu obaviti samo tijekom remonta. Na osnovi upravnih zahtjeva i industrijskih preporuka te vlastitih i međunarodnih pogonskih iskustava stalno se dopunjavaju i moderniziraju tehnološki sustavi. Modernizacije pridonose povećanju sigurnosti i pouzdanosti pogona.

Izgradnja pomoćne komandne sobe

Izgradnja pomoćne komandne sobe dio je Programa nadgradnje sigurnosti. Zbog zahtjevnosti projekt je raspoređen na više godina. Tijekom prošlogodišnjeg remonta u pomoćnoj komandnoj sobi uspostavljena je funkcionalnost sigurnosne opreme potrebne za sigurnu zaustavu elektrane, što se dosada osiguravalo na lokalnim panelima za zaustavu. Planirano je da će se nakon završetka ovogodišnjeg remonta iz pomoćne komandne sobe konačno osigurati pogonski nadzor i upravljanje svom preostalom opremom potrebnom za sigurnu zaustavu i hlađenje elektrane za slučaj da se elektrana ne može upravljati iz glavne komandne sobe.

Alternativno hlađenje reaktorskog rashladnog sustava i zaštitne zgrade

Modifikacija je dio druge faze Programa nadgradnje sigurnosti, a obuhvaća ugradnju alternativnog sustava za odvod ostatne topline iz primarnog sustava i reaktorske zgrade dodatnom crpkom i toplinskim izmjenjivačem. Sustav će se moći nadzirati i njime upravljati iz glavne i pomoćne komandne sobe. Projekt će se potpuno završiti tijekom remonta 2021.

Zamjena transformatora T3 i regulatora napona

Tijekom remonta zamijenit će se energetski transformator, koji omogućava pomoćno napajanje vlastite potrošnje elektrane iz 110-kilovoltne mreže. Postojeći transformator, koji će se izuzeti iz pogona, obnovit će se za potrebe strateške rezerve. Za pohranu starog transformatora izgrađen je temelj koji okružuje uljna jama kapaciteta hvatanja svega transformatorskog ulja.

Sanacija materijala u unutrašnjosti glavnih parovoda

Veliki cjevovodi za povezivanje između visokotlačne turbine te separatora vlage i predgrijača pare izrađeni su od ugljičnog čelika te podložni procesu erozije odnosno odnošenja materijala. To se utvrđuje redovitim ultrazvučnim mjerenjima debljine stjenke cjevovoda. Tijekom remonta 2019. planirana je sanacija navarivanjem otpornijeg sloja na eroziju zadnjeg dijela cjevovoda u ukupnoj dužini od oko 90 metara. Ostali dijelovi cjevovoda sanirani su tijekom prethodnih remonata.

Zamjena vremenskih releja za sekvencu puštanja u pogon glavnih dizel generatora

Zamijenit će se vremenski releji u ormarićima čija je zadaća uključivanje po sekvenci trošila velikih snaga na dizel generatore u slučaju kada dizel generatori (zbog gubitka vanjskog električnog napajanja) napajaju trošila vlastite potrošnje.

Zamjena 6,3-kilovoltnih sklopki

Cjelokupni projekt obuhvaća zamjenu postojećih 6,3-kilovoltnih sklopki na četiri sabirnice vlastite potrošnje. U prethodnim remontima zamijenjene su sklopke na dvije sigurnosne sabirnice, dok će se u ovogodišnjem remontu odvijati treća faza zamjene sklopki vakuumskim sklopkama, i to na nesigurnosnoj sabirnici.

Modifikacija drenaža reaktorske rashladne crpke 

Za bolji nadzor dreniranja reaktorskih rashladnih crpki tijekom remontnih radova za bolju protočnost ugradit će se drenažni cjevovodi s pripadajućim ručnim ventilima s većim promjerom.

Modernizacija računalnog programa praćenja parametara jezgre tijekom pogona

Tijekom remonta 2019. modernizirat će se računalni program za nadzor parametara nuklearne jezgre; ugradit će se dva nova poslužitelja i instalirati nov operacijski sustav.

Ugradnja crpke za punjenje sustava reaktorskog hladila

Modifikacija, koja je dio Programa nadgradnje sigurnosti, obuhvaća ugradnju pomoćnog sigurnosnog sustava za dopunjavanje primarnog sustava boriranom vodom za slučaj ekstremnih vanjskih događaja za koje elektrana originalno nije projektirana. Novi pomoćni sustav sigurnosnog ubrizgavanja prolazit će od nove utvrđene sigurnosne zgrade (BB2) preko dva priključna mjesta na postojeći sustav sigurnosnog ubrizgavanja u zaštitnoj zgradi. Sustav će se sastojati od novog spremnika, crpke, stanice za dodavanje borne kiseline, ventila, upravljanja i signalizacije. Tijekom remonta 2019. ugradit će se svi cjevovodi u zaštitnoj zgradi bez priključenja na postojeći sustav sigurnosnog ubrizgavanja.

Ugradnja dodatne crpke za punjenje parogeneratora

Modifikacija je dio Programa nadgradnje sigurnosti. U slučaju ekstremnih vanjskih događaja i otkaza postojećeg sustava pomoćne napojne vode novi će sustav pomoćne napojne vode osiguravati alternativni izvor rashladne vode za jedan ili oba parogeneratora. Time će omogućiti odvod topline iz primarnog kruga i rashlađivanje reaktora. Tijekom remonta 2019. ugradit će se svi cjevovodi dodatne pomoćne napojne vode u reaktorskoj zgradi bez priključenja na postojeći sustav pomoćne napojne vode.

Nuklearna energija ima značajnu ulogu pri prelasku na niskougljičnost

U godinama s remontom Nek proizvodi 5,5 milijarde kilovatsati električne energije, a u godinama bez remonta proizvodnja je na razini od 6 milijarda kilovatsati. S obzirom na sve veću ovisnost o uvozu riječ je o značajnom udjelu električne energije za slovenski i hrvatski elektroenergetski sustav, koji primaju po polovinu proizvedene električne energije. U Sloveniji električna energija iz Neka postiže 20 posto cjelokupne potrošnje, a u Hrvatskoj 16 posto. Pritom su dosljedno poštivana sva pogonska ograničenja i uvjeti te okolišna ograničenja koje propisuju vodopravna dozvola i okolišna dozvola.

Okolišnoj primjerenosti nuklearnih elektrana dodatnu težinu daju ambiciozni ciljevi koje postavlja svijet, a još posebno Europska unija za prelazak na bezugljičnost. U okviru postavljenih ciljeva države će s obzirom na raspoložive izvore oblikovati energetske strategije kojima će osigurati energetsku nezavisnost države, omogućiti gospodarski razvoj i dostupnu cijenu državljanima za očuvanje ostvarenog životnog standarda.

Osim predvidljivosti i pouzdanosti dobava električne energije iz Neka važna je i njegova niskougljičnost. Najviše ispusta stakleničkih plinova – 32 posto – u Sloveniji prouzrokuje promet, zatim sektor energetike s 28 posto. U sektoru energetike za dekarbonizaciju je najprimjerenija kombinacija obnovljivih izvora i nuklearne energije, što potvrđuju i podaci Agencije RS za okoliš o evidenciji ispusta stakleničkih plinova u energetici u zadnjim godinama. Usporedba s proizvodnjom iz različitih izvora pokazuje da su ispusti imali najnižu vrijednost 2014. godine, kada je Nek, tada bez redovnog remonta, proizveo više od 6 milijarda kilovatsati električne energije. Zbog povoljne hidrologije visoku proizvodnju osigurale su i hidroelektrane.

Energetski scenariji za EU pokazuju da je cijena električne energije za industrijske potrošače i domaćinstva najniža u scenariju koji predviđa najveći udio nuklearne energije.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više