O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

NEK stupnjuje pogonsku učinkovitost i operativne rezultate te tako povečava stabilnost obaju elektroenergetska sustava

Nadzorni odbor Nuklearne elektrane Krško na svojoj zadnjoj sjednici u ovoj godini prihvatio je informaciju o poslovanju NEK-a, prema kojoj ćemo uz trenutnu stabilnost do kraja godine ostvariti i premašiti pogonske i poslovne ciljeve. Na temelju dobrih rezultata uz prihvaćanje ključnih dokumenata –Gospodarskog plana za 2019. godinu i Dugoročnog plana investicija do 2023. godine u NEK-u zacrtavamo ambiciozne planove i za ubuduće. I ove godine možemo izvještavati o dobrim poslovnim i pogonskim rezultatima, istaknulo je rukovodstvo NEK-a na domjenku s predstavnicima medija. Vjerujemo, da će uz potporu naših suradnika, vlasnika i poslovnih partnera i nadalje biti trajno ponovljivi. Ponosni smo na potvrde iz inozemstva. Što se tiče nuklearne energije, prema pogonskoj odličnosti prepoznati smo te uzeti za primjer na međunarodnoj razini.

Do današnjeg dana članovima društva isporučili 4,888 milijarde kilovat sati električne energije te premašili planirane isporuke za 50,119 milijuna kilovat sati što je odraz stabilnog rada elektrane na punoj snazi. Proizvodni cilj, kojem slijedimo u godini koja prolazi je 5,5 milijardi kilovat sati čime bi ponovno premašili zacrtani godišnji plan. Takvo djelovanje elektrane rezultat je pažljivog pogonskog nadzora, dobre suradnje sa organima upravljanja, predanost svih zaposlenih kao i povoljne hidrologije te  s tim u vezi dobra termodinamička iskoristivost elektrane. Cijena proizvedene električne energije konkurentna je u usporedbi sa ostalim izvorima i u skladu u potpunosti sa gospodarskim planom te je vlasnicima omogućila profitabilnost u prilično zahtjevnim odnosima na tržištu električne energije.  

Poslovno učinkovit pogon u skladu s Međudržavnim ugovorom, upravnim odlukama, suvremenim standardima i dobrom svjetskom praksom

Nadzorni odbor NEK nedavno je potvrdio ključne dokumente koji nam omogućavaju izvođenje pogonskih, projektnih te radova na održavanju: Gospodarski plan za 2019. godinu i Dugoročni plan investicija do 2023. koji će biti pretežno financiran iz vlastitih sredstava. I u tom razdoblju NEK će slijediti glavna načela poslovne politike a to je osiguravanje dugoročnog sigurnog i stabilnog te poslovno učinkovitog rada u skladu s Međudržavnim ugovorom, upravnim odlukama, suvremenim standardima i dobrom svjetskom praksom te osigurati konkurentnu cijenu električne energije i prihvatljivost pogona kod stručne i opće javnosti.

Izvješće revizora potvrda je pravilnosti poslovanja NEK

Pozitivnim mišljenjem revizora potvrđena je pravilnost financijskog poslovanja NEK. Time smo  pridobili neovisnu potvrdu, da je slika imovinskog stanja, poslovnog rezultata i novčanog tijeka prikazana pošteno i u skladu s Međudržavnim ugovorom, Društvenim ugovorom i Slovenskim računovodstvenim standardima.

Remont 2018. najkraći od uvođenja  18-mjesečnog gorivog ciklusa

Prvog svibnja smo završili opsežni i zahtjevni remont u trajanju 30 dana, koji je obuhvatio 38 000 aktivnosti na održavanju i projektnih aktivnosti te 4900 radnih naloga. To je bio najkraći remont od uvođenja 18 - mjesečnog gorivog ciklusa. Obavili smo zamjenu nuklearnog goriva, izvršili opsežni standardni program održavanja i provjere strojarske, električne i mjerno-regulacijske opreme. Nadzornim testiranjima potvrdili smo da su sustavi, strukture i komponente osposobljeni za obavljanje svojih funkcija. Izvršili smo glavninu zadataka i osuvremenjivanja na području tehnološke nadogradnje u planiranom opsegu. Podijeli smo ih u dva sklopa: osuvremenjivanja u vezi sa povećanjem pouzdanosti u radu i osuvremenjivanja prema Programu nadogradnje sigurnosti. Među najveće ubrajamo: izgradnja pomoćne komandne sobe, osuvremenjivanje sustava za brtvljenje turbine, zamjena uzbudnika glavnog električnog generatora s kojim smo završili cjelovitu obnovu generatorskog sustava koja je u proteklim godinama obuhvatila i zamjenu statora i rotora glavnog generatora.  

Opsežna osuvremenjivanja opreme za daljnje očuvanje visokih sigurnosnih standarda

Tijekom godine intenzivno se odvijala druga faza Programa nadgradnje sigurnosti koja je velikim dijelom uspješno realizirana tijekom remonta ove godine.

Najkompleksniji projekt bio je Projekt bunkerirane sigurnosne zgrade (BB1) sa osam modifikacija koje su u završnoj fazi omogućile funkcionalnost pomoćne komandne sobe u opsegu koji po potrebi omogućava nadzor sigurne zaustave elektrane izvan glavne komandne sobe. Dio te faze je i nadogradnja Operativnog potpornog centra i kako predviđamo građevinski radovi bi bili završeni krajem godine. 

Započeli smo i treću fazu sigurnosne nadogradnje pri kojoj napreduju aktivnosti na projektu bunkerirane sigurnosne zgrade (BB2) ugradnjom sustava koji će osigurati alternativno dugoročno odvođenje topline iz reaktorske jezgre. Zgrada BB2 bit će dimenzija 38 m x 32 m, u njoj će biti ugrađeno gotovo 3.500 kubičnih metara betona i 380 tona željezne armature. To će biti još jedan između objekata na području elektrane koji će odgovarati najvišim standardima sigurnosti i visoke otpornosti pred vanjskim utjecajima odnosno izvanrednim događajima. Završetak projekta predviđen je 2021. godine.  

Završetak važnog projekta izgradnje zgrade za postupanje s radioaktivnim teretom

Proljetos smo u namjenu predali i zgradu za postupanje sa opremom i pošiljkama radioaktivnog tereta. Završetak tog projekta za NEK je značajno dostignuće. Tim projektom uspostavljeni su visoki standardi i poboljšani radni uvjeti pri postupanju s nisko-i srednje radioaktivnim otpadom. Iz privremenog skladišta za NSRAO odvija se premještanje tehnološke opreme za obradu radioaktivnog otpada  kao što je visokotlačna preša i oprema za mjerenje. Time će se osloboditi dio prostora u skladištu NSRAO čime bi se premostilo razdoblje do izgradnje konačnog odlagališta za navedeni otpad. Ispražnjene prostorne kapacitete upotrijebiti ćemo za skladištenje novo nastalih paketa nisko- i srednje radioaktivnog otpada.

Količine otpada u NEK-u  

U ovoj godini do sada uskladišteno je 11 m3 nisko radioaktivnog otpada, a dio ove godine nastalog još je na dodatnoj obradi i sortiranju. Nakon toga i ti bit će uskladišteni. U tijeku je i odvoženje pripremljenog gorljivog radioaktivnog otpada za spaljivanje. Spaljivanjem moguće je ostvariti i do 20-puta manji volumen otpada. Ukupni volumen nisko-i srednje radioaktivnog otpada krajem 2017. iznosio je 2284 m3.

Tijekom zadnjih deset godina nastalo ih je nešto više od 30 m3 na godinu što je prilično malo. Za ilustraciju, to je kocka stranice duge nešto više od 3 metra.

Krajem 2018. godine u bazenu za istrošeno gorivo uskladišteno je 1264 istrošenih odnosno djelomično istrošenih gorivih elemenata.

Ispunili zaduženja Međudržavne komisije

NEK je ispunila zadaće  Međudržavne komisije, koja je na zasjedanju u studenom  2017 naložila NEK-u izradu studije za reviziju plana razgradnje NEK. Zadaci se odnose na izradu treće revizije Programa razgradnje NEK-a i izradu preliminarnog  Plana razgradnje NEK-a te financijske ocjene troškova za njegovo pokriće. Svi zadaci su ispunjeni; plan razgradnje NEK revizija 3 bit će završen krajem studenog.

NEK ostvarila u međunarodnoj usporedbi faktora proizvodne sposobnosti elektrana

U stručnoj reviji Nuclear Engineering International, listopad 2018, objavljena je usporedba godišnjih pokazatelja proizvodne sposobnosti između 341 elektrane u svijetu. NEK se uvrstio na visoko 23 mjesto. Pokazatelj proizvodne sposobnosti je odnos između stvarne i moguće proizvodnje elektrane tijekom 12 mjeseci odnosno tijekom ukupnog pogonskog vijeka. Visoka rangiranost odraz je stručnog rada, dobrog održavanja sustava i opreme, odraz je promišljenih zadataka. Faktor proizvodne sposobnosti koji u našem slučaju iznosi 99,1 % i znači visoku pouzdanost i predvidljivost u nuklearnoj elektrani proizvedene električne energije što predstavlja izuzetnu dodanu vrijednost za stabilnost elektroenergetskog sustava Slovenije i Hrvatske. NEK je također prema posljednjem sigurnosnom pregledu WANO uvršten u prvi razred uspješnosti i time je svrstan među uspješne elektrane u svijetu.

Iz različitih svjetskih elektrana na izmjeni dobrih praksa u NEK

Izvrsnost radnih procesa u NEK-u i preporuke misije WANO, često su razlog posjeta brojnih međunarodnih ekspertnih grupa, koje žele upoznati našu dobru praksu, slijediti naš primjer i rezultate implementirati u svoje radne procese. U ovoj godini posjetili su nas stručnjaci iz švedske Oskarshamn, španjolske elektrane Asco i Trillo&Almaraz, slovačke elektrane Mohovce i nizozemske elektrane Borselle kojoj su nizozemska vlada i vlasnik EPZ odobrili produljenje rada do 2033. godine pod uvjetom da elektrana prema sigurnosnim standardima dostigne nuklearne elektrane koje su u prvoj četvrtini najuspješnijih u Europi, SAD-u i Kanadi. Da je naša elektrana izabrana za usporedbu govori puno o tome kako smo visoko rangirani u nuklearnoj struci. To je lijepa potvrda našeg uloženog truda i ujedno velika odgovornost da održimo to mjesto i ubuduće.

Osim toga suradnici NEK-a našim dugoročnim rješenjima i njihovim prezentiranjem sudjeluju i na različitim međunarodnim stručnim prosudbama i konferencijama. I to je potvrda da je naše znanje cijenjeno i drugdje u svijetu.

Direktor pariškog WANO centra o sudjelovanju s NEK-om

Početkom svibnja u NEK-u se odvijao godišnji susret sa predstavnicima pariškog WANO centra odn. Svjetskog udruženja operatera nuklearnih elektrana WANO (World Association of Nuclear Operators), koji su iznijeli svoje mišljenje o uspješnosti naše elektrane i sudjelovanje u organizaciji WANO. Direktor pariškog WANO centra Ingemar Engkvist je u svojoj ocjeni izložio uspješnost naše elektrane koja se prema ključnim pokazateljima učinkovitost nalazi u gornjoj četvrtini pokazatelja WANO. Uočena je i velika angažiranost elektrane među članicama WANO i redovno ispunjavanje obveza koje ima kao članica.

Članovi kontrolne misije OSART o učinkovitosti ispunjavanja preporuka

U listopadu je završen i kontrolni stručni pregled u izvedbi Međunarodne agencije za atomsku energiju. Članovi misije OSART (Operational Safety Assessment Review Team) provjerili su primjerenost ispunjavanja preporuka u okviru trotjedne misije u lipnju prošle godine. Pregledali su dvadeset područja i na svima prepoznala ispunjavanje preporuka za primjerenu izvedbu i stalna poboljšavanja kojima dokazujemo svoju visoku pogonsku sigurnost.

Odgovoran odnos prema okolišu

I u 2018. godini uzeli smo u obzir sva upravna ograničenja zaštite okoliša. Do kraja listopada izračunati udio dozvoljene doze zbog emisija iz NEK-a u blizini objekta, na udaljenosti 500 metara od reaktorske zgrade iznosio je samo 1,65 % od ukupno dozvoljene vrijednosti, koja iznosi 50 mikrosiverta. Doza zbog prirodne pozadine kojoj smo svi ispostavljeni jer ga uzrokuje prirodna radioaktivnost u zemlji i zračenje iz svemira, iznosi oko 2400 mikrosiverta. Utjecaj nuklearne elektrane na okoliš je u usporedbi s tim neznatan – odnosno tisuću puta manji od zračenja iz prirodnog okoliša koje je prisutno stalno i posvuda.

Briga za okoliš i sigurnost te zdravlje i zaštitu pri radu uključena u sve radne proceseProšli tjedan u elektrani se odvijao kontrolni pregled sustava upravljanja okolišem u skladu s ISO 14001 i sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu u skladu s BS OHSAS 18001 te pregled radnih područja na kojima su vanjski procjenitelji utvrdili da u NEK-u dosljedno uzimamo u obzir zahtjeve oba standarda i da su naša postupanja usklađena sa zahtjevima međunarodnih standarda i na ovom području.

Jednakovrijedna razmatranja nuklearne energije kao energetskog resursa bez emisija

NEK svojim pouzdanim radom bez utjecaja na okoliš iz godine u godinu značajno pridonosi stabilnosti slovenskog i hrvatskog elektroenergetskog sustava. Svijest o prednostima nuklearne energije naročito je aktuelna u kontekstu potreba snižavanja emisije stakleničkih plinova. Da bi na državnoj razini mogli ispuniti sve veće zahtjeve za pouzdanu, dostupnu i čistu električnu energiju bit će nam potrebna usklađenost svih niskougljičnih energetskih resursa u različitoj mješavini u kojoj bitnu ulogu ima i nuklearna energija. Pouzdan je i cjenovno povoljan resurs bez utjecaja na okoliš i zbog toga je važan čimbenik u budućoj opskrbi električnom energijom.   

Uspješna zahtjevna zamjena generacija, uključujući i vodeći kadar

Nuklearna energija posebna je zbog svojih specifičnih svojstava i rizika koje donosi izuzetan koncentrirani energijski potencijal, izvori radioaktivnog zračenja te zaostala toplina i kad je elektrana zaustavljena. Zbog toga nuklearna energija zahtjeva odgovoran kadar na svim razinama kako u NEK-u tako i na razini članova društva i vladinih tijela. Pogonske i poslovne uspjehe naše elektrane postižu ljudi svojim znanjem, radom i visokom sigurnosnom kulturom, suradnjom i predanošću. U NEK-u se u proteklim godinama odvijala zamjena generacija, otišli su u mirovinu djelatnici koji su u elektrani radili od izgradnje i početka pogona. Da bi zadržali kontinuitet stručne osposobljenosti uspostavili smo programe sustavnog prijenosa znanja i vještina na mlade suradnike. Tijekom zadnje dvije godine intenzivno se odvija zamjena i kod vodećeg kadra gdje je sve više važnih mjesta preuzela mlađa generacija koja nastavlja u smjeru osiguravanja dugoročnog i učinkovitog djelovanja elektrane. Kadrovi u NEK-u sustavno se osposobljavaju prema visokim nuklearnim standardima Slovenije koji su usporedivi sa standardima u svijetu.

Budući da je odgoj kvalitetnog kadra dugoročni proces, NEK sve godine podupire i studente prirodoslovnih i tehničkih struka.

Izvješće

Izvjšće o radu NEK-a za lipanj 2024.

Više
Izvješće

Godišnje izvješće: Godina postignuća i izazova

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više